Tlačové správy

UNIS/INF/329
6. júl 2009

Správa OSN: Nedávne úspechy v odstraňovaní hladu a chudoby sú ohrozené ekonomickou a potravinovou krízou.

Generálny tajomník OSN vyzýva bohaté aj chudobné krajiny, aby zdvojnásobili svoje úsilie a splnili záväzky v oblasti rozvojovej pomoci

VIEDEŇ, 6. júl (Informačné centrum OSN) - Krátko pred rokom 2015, konečným termínom na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov, začala rýchlosť, s akou boli dosahované pokroky v boji proti chudobe a hladu, nielen klesať, ale z dôvodu celosvetovej ekonomickej a potravinovej krízy dokonca naberať spiatočný smer, píše sa v hodnotiacej správe OSN.

Hodnotiaca správa, ktorú dnes v Ženeve zverejnil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, varuje, že aj napriek mnohým pokrokom je celkový úspech príliš pomalý na to, aby bola väčšina cieľov dosiahnutá v roku 2015.

"Nemôžeme dopustiť, aby nám nepriaznivé ekonomické podmienky zabránili v realizácii našich cieľov, ku ktorým sme sa zaviazali v roku 2000," hovorí pán Pan v predslove ku Správe o Miléniových rozvojových cieľoch 2009. "Celosvetové spoločenstvo sa nemôže obrátiť chrbtom ku chudobným a zraniteľným" a dodal, že "Teraz je ten správny čas na zrýchlenie pokroku pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov. Je to reálne a možné dokonca aj vo veľmi chudobných krajinách, za podmienky silnej politickej vôle a dostatočnej a trvalej finančnej podpory".

Situácia na celom svete však nie je rovnaká:

•     Úspešný trend v odstraňovaní hladu a chudoby na začiatku 90-tych rokov, kedy podiel hladujúcich ľudí klesol z 20% v rokoch 1990-92 na 16% v rokoch 2004-06, bol v roku 2008 zvrátený, a to prevažne kvôli vysokým cenám za potraviny. Pokles v medzinárodných cenách za potraviny v druhej polovici 2008 sa odvtedy znova znížil, čo sa prejavilo vo väčšom množstve dostupných potravín pre celosvetovo väčší počet ľudí.

•     V období 1990 - 2005, počet ľudí, ktorý žije z menej ako 1,25 USD na deň klesol z 1,8 miliardy na 1,4 miliardy (ešte pred ekonomickou krízou a vyššími cenami za potraviny). Avšak podľa ukazovateľov, väčšie úspechy v boji proti extrémnej chudobe pravdepodobne stagnujú, hoci nie sú ešte dostupné údaje, ktoré by odkryli celkový dopad nedávneho ekonomického poklesu. V roku 2009 sa odhadovalo, že v extrémnej chudobe bude žiť o 55 až 90 miliónov ľudí viac ako sa pôvodne predpokladalo pred krízou.

•     Viac ako jedna štvrtina detí v rozvojových regiónoch je na svoj vek podvýživená, pričom chabý pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti výživy detí v období rokov 1990 - 2007, je nedostatočný na dosiahnutie cieľov na rok 2015. Tieto snahy budú pravdepodobne navyše oslabené vysokými potravinovými cenami a nestabilnými ekonomickými podmienkami.

•     Globálna nezamestnanosť v roku 2009 by mohla dosiahnuť 6,1 až 7,0% v skupine mužov a 7,4% u žien; mnohí(é) z nich musia naďalej zostať na neistých - často neplatených - pracovných miestach, čo brzdí ďalší pokrok v oblasti rodovej rovnosti.

V správe sa ďalej hovorí, že k mnohým celosvetovým pokrokom došlo vďaka dramatickému poklesu miery chudoby vo východnej Ázii. V iných častiach sveta bol zaznamenaný pomalší pokrok. V subsaharskej Afrike bol v roku 2005 počet extrémne chudobných ľudí vyšší o 100 miliónov v porovnaní s rokom 1990, pričom miera chudoby sa naďalej pohybuje na úrovni 50%.

Správa tiež spomína, že najmenší pokrok doteraz zaznamenala oblasť zdravia matiek (cieľ 5), kde je evidentne poddimenzované financovanie príslušných programov na zlepšenie. Mnohé rozvojové krajiny pocítili od polovice 90-tych rokov výrazné zníženie donorských príspevkov určených na plánovanie rodičovstva v počte na jednu ženu, a to aj napriek tomu, že tieto programy nesporne prispievajú k zlepšeniu zdravia matiek a detí.

Rovnako by sa v ohrození mohla ocitnúť aj schopnosť samotných krajín financovať rozvojové programy. V poslednom štvrťroku 2008 príjmy z exportu v rozvojových krajinách poklesli ako následok začiatku finančnej krízy v ekonomikách s vysokými príjmami. Pomer dlhovej služby a exportu v rozvojových krajinách sa pravdepodobne ďalej zhoršuje, a to najmä v krajinách, ktoré sa v posledných rokoch tešili z vysokých exportných príjmov.

V roku 2005 na summite G8 v Gleneagles a na Valnom zhromaždení Svetového summitu neskôr v tom istom roku, sa donori zaviazali k zvýšeniu pomoci. Väčšina týchto záväzkov zostáva naďalej v platnosti, ale keďže globálne ekonomické zmluvy v roku 2009 podľa očakávan poklesli, mal by sa absolútny počet takýchto záväzkov znížiť, keďže mnohé z nich sú vyjadrené ako percento národného príjmu. Nižšia úroveň pomoci pre mnohé rozvojové krajiny by nielen mohla zabrániť ďalšiemu pokroku, ale aj zvrátiť niektoré z už dosiahnutých úspechov, hovorí správa OSN.

Významné pokroky dosiahnuté pred ekonomickou krízou

Správa predstavuje pozoruhodné úspechy, ktoré mnohé krajiny a regióny urobili ešte predtým, ako sa v roku 2008 radikálne zmenili ekonomické podmienky:

•     V roku 2007 dosiahol v rozvojových krajinách počet zaregistovaných ľudí v rámci základného vzdelávania úroveň 88%, čo bol oproti roku 2000 nárast z 83%. V subsaharskej Afrike a južnej Ázii sa v rokoch 2000 - 2007 zvýšil počet zapísaných do základného vzdelávania o 15 percentuálnych bodov.

•     Detské úmrtia do päť rokov celosvetovo stabilne poklesli z 12,6 milióna v roku 1990 na približne 9 miliónov v roku 2007, a to aj napriek populačnému rastu. Hoci miera detskej úmrtnosti zostáva v subsaharskej Afrike aj naďalej najvyššia, vďaka mnohým kľúčovým aktivitám, ako napríklad distribuovaniu posteľných repelentných sietí na zníženie prenosu malárie, ktorá je u detí najčastejšou príčinou smrti, došlo k pozoruhodnému zlepšeniu. V boji proti osýpkam došlo k dramatickému pokroku vďaka očkovaniu "druhej šance".

•     V celosvetovom meradle vyvrcholil počet ľudí novoinfikovaných HIV v roku 1996 a odvtedy klesal až na 2,7 milióna v roku 2007. Zdá sa, že odhadovaný počet úmrtí v dôsledku AIDS vyvrcholil v roku 2005 počtom 2,2 milióna a odvtedy poklesol až na 2 milióny v roku 2007, čiastočne v dôsledku lepšieho prístupu k antiretrovirálnym liekom v chudobnejších krajinách. Počet ľudí na celom svete žijúcich s HIV, ktorý sa v roku 2007 odhadoval na 33 miliónov, však naďalej rastie, prevažne preto, že ľudia infikovaní vírusom sa dožijú vyššieho veku.

Výzvy

Správa vyzýva vlády a všetkých zainteresovaných aktérov, aby oživili svoje snahy a zabezpečili produktívne a dôstojné pracovné miesta pre všetkých, vrátane žien a mladých ľudí. Poukazuje na to, že počet pracovných príležitostí pre ženy v juhovýchodnej Ázii, severnej Afrike a západnej Ázii je aj naďalej extrémne nízky.

Termín na odstránenie rodovej nerovnosti v oblasti základného a stredoškolského vzdelávania do roku 2005 už vypršal. Správa vyzýva vlády, aby zintenzívnili svoje úsilie pri zabezpečovaní školskej dochádzky detí, a to najmä tých, ktoré žijú vo vidieckych komunitách a taktiež znížili nerovnosti založené na rode a etnickej príslušnosti.

Na zníženie úmrtnosti matiek je podľa správy potrebné nájsť väčšiu politickú vôľu, a to najmä v subsaharskej Afrike a južnej Ázii. Na dosiahnutie cieľa v roku 2015 v oblasti zdravotníckych opatrení je potrebné rapídne zlepšiť hygienické podmienky - zabezpečiť záchody alebo latríny - pre 1,4 milióna ľudí. Rýchlosť zlepšovania slumov sotva drží krok s prudkým rastom miest v rozvojových krajinách.

Námestník generálneho tajomníka OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti Sha Zukang opísal správu ako doteraz najkomplexnejšie zhodnotenie globálnych rozvojových cieľov. Povedal, že sa zakladá na údajoch pripravených viac ako 20 organizáciami pôsobiacimi v rámci aj mimo systému OSN, medzi ktorými nájdeme aj Svetovú banku a Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

* *** *

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Newton Kanhema
 Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti
UN Department of Public Information
Tel.: +1 646 207 1950
e-mail: kanhema@un.org

Olav Huslid
 Informačné centrum OSN v Ženeve
UNIS Geneva
Tel: +41 22 9172326
e-mail: ohuslid@unog.ch