Tlačové správy

Tento dokument slúži ako informácia, nie oficiálny dokument

UNIS/NAR/1071
22. február 2010

INCB varuje pred nárastom užívania tzv. drog uľahčujúcich sexuálne zneužitie

Výročná správa INCB zverejnená dnes vo Viedni upozorňuje na narastajúci problém zneužívania predpisovania drog a alarmujúce trendy v ich výrobe

VIEDEŇ, 24.február (Informačné centrum OSN) - Vo svojej výročnej správe zverejnenej dnes vo Viedni Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) varuje, že stúpa používanie tzv. drog uľahčujúcich sexuálne zneužitie. INCB taktiež upozorňuje na nové psychoaktívne látky, ktoré je možné ľahšie získať, za menej prísnych medzinárodných kontrolných podmienok.

Fenomén tzv. drogy uľahčujúcej sexuálne zneužitie sa rýchlo vyvíja, keďže sexuálni páchatelia sa pokúšajú obchádzať čoraz prísnejšie drogové kontroly používaním látok, ktoré nie sú zakázané medzinárodnými dohovormi o drogách. Striktnejšie kontrolné opatrenia vlád v spolupráci s farmaceutickým priemyslom sa ukázali ako účinné, keďže správy o zneužívaní Flunitrazepamu prichádzajú čoraz zriedkavejšie. Tento benzodiazepín predávaný pod obchodným názvom Rohypnol bol istý čas natoľko využívaný na sexuálne útoky, že bol zaradený medzi drogy uľahčujúce sexuálne zneužitie. INCB vo svojej výročnej správe vyzýva všetky vlády, aby čo najskôr implementovali príslušnú rezolúciu 52/8 z marca 2009 Komisie OSN pre omamné látky a bojovali proti zneužívaniu farmaceutických produktov za účelom sexuálneho zneužívania a pozorne sledovali alarmujúci nárast týchto drog používaných pri sexuálnom zneužívaní.

Prevencia zneužívania drog

Spoločnosť musí pozorne sledovať prevenciu zneužívania drog, povedal Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok vo Viedni, pričom podčiarkol potrebu zintenzívnenia aktivít a záväzkov. Prvá kapitola správy sa venuje tzv. primárnej prevencii, opatreniam v oblasti prevencie a znižovania zneužívania drog osobami, ktoré drogy buď neužívajú alebo s nimi oficiálne nepracujú.

"Prevencia zneužívania drog je kľúčovým aspektom znižovania dopytu. Primárna prevencia zahŕňa opatrenia prijaté na prevenciu a redukciu užívania drog medzi obyvateľstvom, ktoré buď drogy v skutočnosti neužíva alebo s nimi oficiálne nepracuje", povedal prezident INCB, profesor Sevil Atasoy. "Spoločnosť má dobrý dôvod pozorne sa venovať predchádzaniu zneužívania drog. Aj jedna skorá skúsenosť s užitím drogy môže vyústiť do vážnych následkov ako napríklad neúmyselné ublíženie, predávkovanie alebo zatknutie".

Správa vyzýva vlády na znovuzavedenie miest primárnej prevencie popri sekundárnej prevencii a politických predstaviteľov na zriadenie viditeľných centrálnych miest pre primárnu prevenciu. Keďže primárna prevencia sama o sebe realizovaná vládami nebude stačiť, je potrebné spolupracovať s mimovládnymi organizáciami ako aj inými partnermi. Prezident INCB Atasov hovorí: "Partnerstvo s tretím sektorom je potrebné budovať na všetkých úrovniach, miestnej, národnej a medzinárodnej na zabezpečenie toho, aby boli tieto pomerne nízke rozpočtové zdroje využívané čo najefektívnejšie a na zvýšenie efektívnosti v oblasti znižovania rozmachu užívania drog". Pri takýchto obmedzených zdrojoch by vlády mali venovať pozornosť mladým ľuďom, ktorí neužívajú alebo príležitostne užívajú drogy ako aj tým, ktorí užívajú drogy často, zdôrazňuje správa.

Narastajúci problém zneužívania predpisovania drog

Správa hovorí, že nesprávne užívanie pri predpisovaní drog sa v niektorých krajinách stalo veľkým problémom. Takéto drogy zneužíva väčší počet ľudí, dokonca aj tí, čo užívajú heroín, kokaín a MDMA ("extáza"), v niektorých krajinách aj kombinovane. Úmrtia celebrít výraznejšie zviditeľnili nebezpečenstvo zneužívania predpisovania drog v roku 2009. zneužívanie takýchto drog sa v posledných rokoch rozšírilo po celom svete a INCB vyzýva na zvýšenie informovanosti v oblasti tohto "skrytého" problému.

Je potrebné, aby bol problém zneužívania predpisovania drog naliehavo riešený, aby sa zastavilo jeho ďalší rozmach, a aby sa predchádzalo ďalším smrteľným incidentom nielen medzi celebritami. Úrad INCB vládam odporúča, aby buď zakázali alebo prísne kontrolovali predaj medzinárodne kontrolovaných látok cez internetové lekárne a telefónne call centrá s cieľom uzatvoriť ilegálne dodávateľské kanály.

Nové procesy, cesty a látky používané zločineckými sieťami na výrobu drog

INCB varuje, že vysoko organizované a silné zločinecké siete využívajú na udržanie svojich operácií na výrobu drog nové procesy, cesty a látky. S ohľadom na prísnejšie kontroly chemikálií, nachádzajú priekupníci nové cesty na udržiavanie svojej nezákonnej činnosti a ešte stále sa im darí získavať chemické substancie, ktoré potrebujú pre svoje ilegálne obchodné kanály.

Dopyt po metamfetamínových prekurzoroch mal vážny dopad na celý americký kontinent, na ktorom niektoré vlády venujú obrovské oslobodeniu svojich krajín od týchto silných zločineckých organizácií. Ako správa naznačuje, sila týchto sietí je spojená s obrovským bohatstvom vytvoreným produkciou nezákonných drog, najmä metamfetamínom.

INCB napomáha vládam pri efektívnej výmene údajov o obchode, zmenách trás a informácií o zadržaní drog políciou. On-line systém pre odosielanie upozornení o exportných pohyboch a medzinárodné iniciatívy na spoluprácu vyústili do efektívnejšieho monitoringu podozrivých transakcií, identifikácie trendov v obchodovaní a obchodných sietí. Lepšia výmena utajených informácií priniesla významné výsledky v zameriavaní sa na presun chemických látok.

Sto rokov kontroly drog, veľký medzník v medzinárodnej spolupráci

V roku 2009 sme si pripomenuli jedno storočie multilaterálneho úsilia o kontrolu drog, ktoré začalo v čase, keď bola vo februári 1909 v Šanghaji v Číne zvolaná Medzinárodná ópiová komisia. Medzinárodná kontrola drog za posledných sto rokov prešla významným vývojom. Bolo uzavretých niekoľko multilaterálnych dohôd o kontrole drog, ktoré viedli k prijatiu troch medzinárodných dohovorov o kontrole drog, ktoré vytvárajú súčasný rámec pre akčné opatrenia v rámci medzinárodnej kontroly drog. Ako hold výsledkom medzinárodných kontrol drog je jedna časť výročnej správy INCB špeciálne venovaná zvolaniu Medzinárodnej ópiovej komisie, ktorá sa konala 26. a 27. februára 2009 v Šanghaji.

V tento historický moment pripomenul prezident INCB, profesor Hamid Godse, pôvodný zmysel Šanghajskej konferencie, ktorá sa uskutočnila práve v období, kedy bolo obchodovanie s ópiom veľmi lukratívnym biznisom vynášajúcim milióny dolárov. Výzvy, ktorým medzinárodné spoločenstvo čelí, boli už vtedy závažné, ako napríklad slabé využívanie narkotík na medicínske účely, povedal profesor Ghodse a dodal: "Vlády a medzinárodné spoločenstvo ako celok musia nájsť spôsob ako ich odstrániť, majúc pritom na pamäti princípy spoločnej zodpovednosti, rešpektovanie princípu suverenity, územnej integrity národov ako aj potrebu zamerať sa na celosvetový problém s drogami vyrovnaným a integrovaným spôsobom, povedal.

Regionálne trendy

Správa zdôrazňuje najvýraznejšie trendy v zneužívaní drog v jednotlivých regiónoch na celom svete. Po tom, čo niekoľko rokov po sebe stúpal obchod s kokaínom v Južnej Amerike cez západnú Afriku do Európy a do menšej miery aj do Severnej Ameriky, bol zaznamenaný pokles v počte prípadov zadržaní kokaínu od roku 2008 a od roku 2009 v počte veľkých dodávok. Pašovanie však naďalej zostáva závažným problémom a prispieva k zneužívaniu drog v celej západnej Afrike.

Obchod s drogami sa stal veľkou bezpečnostnou hrozbou v strednej Amerike a Karibiku a má dopad na stúpajúce zneužívanie drog a vrážd spojené s organizovaným zločinom. Zatiaľ čo opatrenia prijaté mexickou vládou, týkajúce sa napríklad aj rozmiestnenia vojenských jednotiek, rozvrátili obchodné operácie s drogami v celej Severnej Amerike, organizované zločinecké skupiny rozšírili svoju kontrolu nad obchodnými operáciami s drogami po celom kontinente. Mexické drogové kartely rozšírili svoju kontrolu, aby pokryli všetky svoje dodávateľské reťazce pre ilegálne drogy, od nakladania v Južnej Amerike až po distribučné siete v Spojených štátoch. Kvôli významnému poklesu v Kolumbii celková potenciálna výroba kokaínu v Južnej Amerike klesla a vykazuje najnižšie výsledky od roku 2003.

Po obrovskom rozmachu vo východnej a juhovýchodnej Ázii čelia krajiny v regióne významným prekážkam v znižovaní pestovania makovíc na získanie ópia v roku 2008. Obchod s metamfetamínom a výroba ilegálnej MDMA ("extáza") taktiež stúpli. Zadržanie stimulantov amfetamínového typu v južnej Ázii ukazuje, že obchodovanie s týmito látkami by v tomto regióne mohlo nadobudnúť stúpajúcu tendenciu. India sa prejavila ako jeden z hlavných zdrojov predaja drog cez ilegálne internetové lekárne, cez ktoré sa dajú zahraničné objednávky zaslať nákupcom prostredníctvom kuriéra a poštových služieb, a ktoré sa stali bežným prostriedkom pašovania drog v zahraničí. Po tom, čo ilegálne pestovanie makovíc na získavanie ópia dosiahlo svoj vrchol v roku 2007, ilegálne pestovanie makovíc a nelegálna výroba ópia v západnej Ázii v rokoch 2008 a 2009 klesla.

Pokles zneužívania hašišu a kokaínu bol zaznamenaný vo Veľkej Británii a Španielsku. Zneužívanie kokaínu má stabilný vývoj alebo klesá v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, avšak vo Francúzsku a Írsku stúpa. Podobne zneužívanie amfetamínov a MDMA ("extázy") je stabilizované alebo sa znižuje v Európe. V Dánsku, Španielsku a do určitej miery aj vo Veľkej Británii sú tieto drogy nahrádzané kokaínom. Európa naďalej zostáva najväčším trhom pre živicu z hašišu. Španielsko je zodpovedné za najväčší celkový počet prípadov globálnych zadržaní hašišovej živice.

Dopyt po MDMA ("extáza") v Austrálii sa za posledné roky zvýšil. Pašovanie farmaceutických prípravkov obsahujúcich pseudoefedrín na Nový Zéland výrazne zosilnel. Napriek úzkej regionálnej spolupráci zameranej na problém kontroly drog, nízka miera pristupovania štátov k medzinárodným dohovorom o kontrole drog v Oceánii a geografická blízkosť regiónu k ilegálnej výrobe drog v juhovýchodnej Ázii robí túto oblasť citlivejšiu voči obchodovaniu s drogami.

* *** *

Viac informácií:

Lothar Mikulla
Associate Information Officer, UNIS Viedeň
Telefón: (+43-1) 26060-5693
Mobil: (+43- 699) 1459-5693
E-mail: Lothar.Mikulla@unvienna.org
Webstránka: www.unis.unvienna.org