Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/202
24. jún 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Myslite na zdravie, nie na drogy"

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
26. jún 2010

VIEDEŇ, 26. jún (Informačné centrum OSN) - V rámci prípravy na septembrový summit o Miléniových rozvojových cieľoch je potrebné, aby sme pochopili obrovské prekážky, ktoré zneužívanie drog a nelegálne obchodovanie s nimi rozvoju kladie. Ako to aj zaznieva z tohtoročnej témy tohto medzinárodného dňa, prišiel čas myslieť na zdravie, nie na drogy.

Zneužívanie drog pred nás stavia významné zdravotné problémy. Vpichovanie drog je najväčším dôvodom šírenia HIV. V niektorých častiach sveta používanie heroínu a výskyt HIV dosiahli epidemické rozmery. Kontrola drog vrátane prevencie a opatrení na zníženie škodlivých dopadov užívania drog je preto najdôležitejšou súčasťou stratégie boja proti HIV/ AIDS.

Drogy sú hrozbou aj pre životné prostredie. Pestovanie koky ničí pásma Andského dažďového pralesa, pľúc našej planéty, ako aj národné parky. Chemikálie používané pri výrobe kokaínu otravujú lokálne zdroje vody.

Nezákonný obchod s drogami podkopáva vládnutie, inštitúcie a sociálnu súdržnosť. Obchodníci s drogami sa zvyčajne snažia hľadať diery v zákone. Kriminalita spojená s užívaním drog však prehlbuje zraniteľnosť do nestability a chudoby.

Na to, aby sme tento začarovaný kruh prelomili, je dôležité podporovať rozvoj v regiónoch, kde sa drogy rozmáhajú. Naša práca na plnení MRC a boj proti drogám sa musia vzájomne dopĺňať. V snahe odstrániť nezákonné plodiny sa rovnako musíme snažiť vykoreniť chudobu.

Nedávne znepokojivé trendy zo západnej Afriky a strednej Ameriky ukazujú, že obchodovanie s drogami môže ohroziť nielen bezpečnosť, ale aj suverenitu štátov. A to je dôvod, prečo Spojené národy dávajú v rámci operácií budovania a udržiavania mieru väčší dôraz na posilnenie justície a boj proti kriminalite.

Národné vlády musia taktiež odviesť časť svojej práce. V tejto súvislosti vyzývam všetky štáty, aby podpísali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Rovnako vyzývam všetky štáty, aby ako zmluvné strany Dohovoru OSN proti korupcii pracovali na plnení svojich záväzkov, posilňovali integritu a znížili korupciu, ktorá obchod s drogami uľahčuje.

V tento Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu potvrďme naše záväzky voči tejto spoločnej zodpovednosti nielen doma, ale aj na medzinárodnej pôde.

* *** *