Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/421
7. júl 2011

Správa OSN: Dosiahli sme značný pokrok v plnení Miléniových rozvojových cieľov, ale tí najzraniteľnejší ostávajú bokom

Generálny tajomník OSN pobáda svetových vodcov, aby zvýšili úsilie o dosiahnutie cieľov

VIEDEŇ/ ŽENEVA, 7. júl (Informačná služba OSN) - Podnikli sme významné kroky k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov (MRC), avšak výzva k splneniu všetkých cieľov do stanoveného termínu - roku 2015 - zostáva, pretože tí najchudobnejší stále ostávajú bokom, tvrdí správa OSN.

Správa 2011 o Miléniových rozvojových cieľoch, ktorú dnes predstavil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, hovorí, že existuje dôvod na oslavu, keďže sa podarilo dosiahnuť pozoruhodné úspechy, odkedy svetoví lídri v roku 2000 stanovili cieľ znížiť extrémnu chudobu, hlad, negramotnosť a výskyt chorôb.

"Miléniové rozvojové ciele už pomohli pozdvihnúť milióny ľudí z chudoby, zachrániť životy nespočetného množstva detí a zabezpečiť, aby deti chodili do školy," povedal Pan. "Znížili počet úmrtí matiek, rozšírili príležitosti pre ženy, zlepšili prístup k čistej vode a vyslobodili mnoho ľudí zo smrteľných a oslabujúcich chorôb. Na druhej strane, správa ukazuje, že je pred nami ešte dlhá cesta k posilneniu žien a dievčat, presadeniu trvalo udržateľného rozvoja a ochrane tých najzraniteľnejších pred ničivými následkami rôznych kríz, či už sú to konflikty, prírodné katastrofy alebo nestálosť cien potravín a energií."

Správa 2011 o Miléniových rozvojových cieľoch zdôrazňuje úspechy, dosiahnuté vo sfére rozvoja a hovorí, že za mnohé vďačíme nepretržitému hospodárskemu rastu v niektorých rozvojových krajinách, ako aj cieleným snahám v kľúčových oblastiach MRC, napríklad v oblasti zdravia. Posilnené financovanie z mnohých zdrojov podľa správy pomohlo rozšíriť základné programy, napríklad liečbu ľudí, žijúcich s HIV/AIDS.

"Splnenie cieľov si bude vyžadovať spravodlivý a inkluzívny hospodársky rast - rast, ktorý sa dotkne každého, a ktorý umožní všetkým ľuďom, hlavne chudobným a marginalizovaným, čerpať z hospodárskych príležitostí," povedal generálny tajomník. "Odteraz až do roku 2015 musíme zaistiť, aby sme sľuby, ktoré sme dali, aj splnili. Svetoví vodcovia musia preukázať nielen svoj záujem, ale aj odvahu a odhodlanie konať."

Posun na trvalo udržateľnú cestu je nevyhnutný pre dosiahnutie MRC, povedal Pan. Musíme chrániť ekosystémy, aby sme podporili trvalý rast a prirodzené životné prostredie. Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa uskutoční v Rio de Janeiro v júni 2012, známa aj pod názvom Rio+20, ponúka významné možnosti pre nový pokrok.

Oblasti, v ktorých bol dosiahnutý značný pokrok

  • Svet ako celok je na ceste k splneniu cieľa zníženia chudoby. V roku 2015 by mala celosvetová miera chudoby klesnúť pod 15 %, teda výrazne pod stanovenú hranicu 23 %, a to napriek prekážkam spôsobeným nedávnou hospodárskou, potravinovou a energetickou krízou.
  • Niektoré z najchudobnejších krajín prešli míľové kroky v oblasti vzdelávania. Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Togo a Tanzánia dosiahli, resp. sa blížia k cieľu zabezpečiť všeobecné základné vzdelanie.
  • Počet úmrtí detí pod vekovou hranicou päť rokov klesol z 12,4 miliónov v roku 1990 na 8,1 miliónov v roku 2009, čo znamená, že denne zomrie o takmer 12 000 detí menej.
  • Posilnené financovanie a úsilie o dôslednú kontrolu pomohli celosvetovo znížiť počet úmrtí na maláriu o 20 % - z takmer 985 000 v roku 2000 na 781 000 v roku 2009.
  • Postupne ubúda prípadov nakazenia vírusom HIV. V roku 2009 sa infekciou nakazilo asi 2,6 miliónov ľudí, čo znamená pokles o 21 % oproti roku 1997, kedy počet novo nakazených vrcholil.
  • Počet ľudí, liečených antiretrovirálnou terapiou proti HIV alebo AIDS, od roku 2004 do roku 2009 trinásťnásobne vzrástol, a to vďaka posilnenému financovaniu a rozšíreným programom.
  • Okolo 1,1 miliardy ľudí v mestách a 723 miliónov ľudí na vidieku získalo prístup k zdroju kvalitnejšej pitnej vody v období od roku 1990 do roku 2008.

Tí najzraniteľnejší ostávajú na okraji

Správa, na druhej strane, konštatuje, že pokrok je nerovnomerný a príliš veľa ľudí stále ostáva na okraji. Napriek výrazným zlepšeniam pretrvávajú medzi štátmi, ako aj v ich vnútri, veľké rozdiely. Je preto potrebné úsilie zintenzívniť.

"Pokrok má tendenciu obchádzať tých, ktorí sa v hospodárskom rebríčku nachádzajú najnižšie, alebo sú znevýhodňovaní iným spôsobom, z dôvodu pohlavia, veku, postihnutia alebo národnosti," povedal Pan. "Disparity medzi mestskými a vidieckymi oblasťami sú skľučujúce."

Správa naznačuje, že najchudobnejšie deti dosiahli najmenší pokrok, čo sa týka zlepšenia výživy a prežitia. V roku 2009 bola takmer štvrtina detí v rozvojovom svete podvyživená, pričom najviac trpeli najchudobnejšie deti. Deti z najchudobnejších domácností v rozvojovom svete čelia v porovnaní s deťmi z najbohatších domácností viac ako dvojnásobnému riziku úmrtia pred dosiahnutím piateho roku života.

Chudoba, ženské pohlavie alebo život v konfliktnej zóne zvyšujú pravdepodobnosť, že dieťa nenastúpi do školy, upozorňuje správa. Z celkového počtu detí v školskom veku, ktoré nie sú zapísané do školy, žije 42 %, teda 28 miliónov, v chudobných krajinách postihnutých konfliktom.

Zdôrazňujúc, že splnenie MRC závisí vo veľkej miere od posilnenia postavenia žien a rovnakých príležitostí pre ženy a mužov, dievčatá a chlapcov, poukazuje správa na to, že dosiahnutie tohto cieľa je ešte veľmi ďaleko. Správa prezentuje zistenia, že možnosti plnej a produktívnej zamestnanosti ostávajú pre ženy obzvlášť zúžené. Po značných stratách zamestnania v rokoch 2008 - 2009 bol rast zamestnanosti v rámci hospodárskej obnovy v roku 2010 nižší v prípade žien, než u mužov, a to najmä v rozvojovom svete.

Správa hovorí, že pokroky v oblasti hygieny sačasto vyhýbajú chudobným a ľuďom žijúcim na vidieku. Viac ako 2,6 miliárd ľudí stále nemá prístup k záchodom alebo inému typu kvalitnejších hygienických zariadení. Tam, kde aj došlo k zlepšeniu, boli chudobní z väčšej miery vynechaní. V Južnej Ázii, napríklad, medzi rokmi 1995 a 2008 nepribudli takmer žiadne hygienické zariadenia pre 40 % najchudobnejších domácností.

Osem Miléniových rozvojových cieľov, prvýkrát schválených na Miléniovom summite OSN v septembri 2000, definovalo celosvetové zámery zníženia extrémnej chudoby a hladu, zlepšenia zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, posilnenia postavenia žien a zabezpečenia environmentálenj udržateľnosti do roku 2015. Na Summite OSN o Miléniových rozvojových cieľoch v septembri 2010 potvrdili svetoví lídri svoje odhodlanie stanovené ciele dosiahnuť a vyzvali k zintenzívneniu kolektívneho úsilia a k rozšíreniu úspešných koncepcií. Odštartovala sa Globálna stratégia pre zdravie žien a detí, na ktorú sa vyčlenilo takmer 40 miliárd amerických dolárov.

Správa o Miléniových rozvojových cieľoch, ktorá každoročne vyhodnocuje pokrok v plnení cieľov na základe regionálneho kľúča, odráža najkomplexnejší a najaktuálnejší súhrn údajov, vypracovaný 25 agentúrami OSN a medzinárodnými agentúrami. Správu vydáva Oddelenie OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti. Kompletný súbor údajov, použitý pri príprave správy, je k dispozícii na stránke: http://mdgs.un.org. Viac informácií, tlačených materiálov a zoznam medziagentúrnych kontaktov pre médiá nájdete na webstránke: www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Kontakty pre médiá:

V Ženeve

Informačná služba OSN (UN Information Service), Palais des Nations, C-302
Telefón: 0041/ 22/ 917 2302 alebo 0041/ 22/ 917 2325
E-mail: fbernard[at]unog.ch alebo abeauclair[at]unog.ch

V New Yorku

Wynne Boelt
Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti (UN Department of Public Information)
Telefón: 001/ 212/ 963 8264
E-mail: boelt[at]un.org

Newton Kanhema
Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti (UN Department of Public Information)
Telefón: 001/ 212/ 963 5602
E-mail: kanhema[at]un.org