Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/302
16.november 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Uplatňovanie tolerancie v praxi môže slúžiť ako liek na predsudky a nenávisť"

Odkaz k Medzinárodnému dňu tolerancie,
16.november 2011

VIEDEŇ, 16.november (Informačná služba OSN) - Žijeme v období, v ktorom sa starý svet pomaly ale nevratne mení a obrysy toho nového sa práve začínajú vytvárať. Tradičné inštitúcie sú spochybňované. Rozpočty sa znižujú. Rodiny sú vystavené stresu. Všetky tieto neustále zmeny a premeny vyvolávajú silné obavy.

V týchto časoch zmien musíme zostať verní ideálom a princípom, ktoré sú hlavným pilierom Charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Medzi tieto kľúčové hodnoty patrí tolerancia. Naše každodenné uplatňovanie tolerancie v praxi musí znamenať viac ako len mierové spolunažívanie, akokoľvek je zásadné. Musí ísť o aktívne porozumenie podporené dialógom a praktickým angažovaním sa ostatných.

To je obzvlášť dôležité v boji proti diskriminácii, ktorá je príčinou toľkých rozkolov, krviprelievania a úmrtí. My všetci máme zodpovednosť chrániť tých, ktorí sú zraniteľní voči diskriminácii založenej na rase, náboženstve, národnosti, jazyku, rode, sexuálnej orientácii či iných faktoroch. Uplatňovanie tolerancie v praxi môže slúžiť ako liek na predsudky a nenávisť.

UNESCO zohráva osobitnú úlohu pri rozvíjaní aktívnej tolerancie prostredníctvom podpory kvalitného vzdelania pre všetky dievčatá a chlapcov; podpory slobodných a pluralitných médií vrátane internetu; a ochrany kultúrneho dedičstva ako aj rozvíjania úcty voči kultúrnej rôznorodosti.

Keďže v súčasnosti stojíme pred zložitými a globálnymi výzvami, Spojené národy budú naďalej pokračovať v práci v prospech vzájomného porozumenia medzi národmi a krajinami, základnej potreby tohto vzájomne prepojeného sveta. Keď si pripomíname tento medzinárodný deň, nezabúdajme, že aktívna tolerancia začína každý deň s každým z nás.

* *** *