Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/NAR/1162
5.marec 2013

INCB: Musíme zastaviť bezprecedentné šírenie a obchod s legálnymi stimulantami

Výročná správa INCB upozorňuje na dôležitosť spoločnej zodpovednosti pri znižovaní problémov súvisiacich s drogami, varuje pred globálnym obchodom s chemickými prekurzormi a zneužívaním liekov na predpis, pričom poukazuje na trendy v regiónoch

VIEDEŇ, 5.marec (Informačná služba OSN) - Nové psychoaktívne látky známe ako legálne stimulanty a dizajnérske drogy sú na základe údajov o zvýšenom počte akútnych hospitalizácií a telefonátov do centier pre otravu čoraz väčšou hrozbou pre zdravie verejnosti, píše sa vo výročnej správe 2012 Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok sídliaceho vo Viedni, ktorá bola zverejnená dnes v Londýne.

Tieto nové psychoaktívne látky sú ľahko dostupné cez internet a celkový počet takýchto látok na trhu, ktorý sa odhaduje na stovky, stále rastie. INCB vyzýva na spoločnú akciu členských štátov na zabránenie výrobe, obchodovaniu a užívaniu týchto látok, ktoré ohrozujú zdravie verejnosti. Prezident Úradu Raymond Yans povedal: "V posledných rokoch došlo k bezprecedentnému prudkému zvýšeniu v užívaní nových psychoaktívnych látok. Len v Európe sa každý týždeň objaví nejaká nová látka. Predtým v období od 2000 do 2005 bolo ročne nahlásených približne päť nových látok. Vlády musia teraz podniknúť jasné kroky na zabránenie a na boj proti zneužívaniu týchto takzvaných legálnych stimulantov, ktorú už ohrozujú zdravie verejnosti a predstavujú vážnu hrozbu pre verejné zdravotnícke systémy".

Zneužívanie liekov na predpis: závažná zdravotná a sociálna hrozba v mnohých krajinách

Zneužívanie liekov na predpis sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo a rozšírilo do ďalších regiónov, čo podľa správy INCB predstavuje vážny zdravotný a sociálny problém. Prezident Úradu Raymond Yans povedal: "Obzvlášť znepokojujúci je neprestajný rast už teraz vysokej miery spotreby a zneužívania drog používaných na liečbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v mnohých krajinách."

Injekčné užívanie drog, ktoré znásobuje riziko HIV, hepatitídy B a hepatitídy C, je zjavné v mnohých krajinách, najmä v Južnej Ázii. Ďalším vážnym problémom je užívanie utišujúcich prostriedkov a sedatív, čo možno pozorovať aj v ďalších krajinách a regiónoch. Yans varuje: "Viac ako šesť percent stredoškolákov už v nejakej krajine vyskúšalo trankvilizér, čo upozorňuje na ďalší alarmujúci trend v užívaní drog". Na riešenie týchto otázok INCB odporúča rôzne riešenia, ako napríklad vzdelávanie zdravotníckych odborníkov, prísnejšie kontroly skladovania a distribúcie ako aj zvyšovanie povedomia verejnosti o zdravotných rizikách.

Medzinárodné dohody na kontrolu drog je potrebné podporovať na zabránenie problémov s drogami

Výročná správa INCB taktiež upozorňuje na spoločnú zodpovednosť medzinárodného spoločenstva konať v oblasti kontroly drog. Prezident INCB Raymond Yans: "Drogová problematika je skutočný globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenie. Všetci máme spoločnú zodpovednosť zaoberať sa ním - či už na medzinárodnej, národnej, komunitnej alebo dokonca na osobnej úrovni. Potrebujeme sa pohnúť dopredu, aby sme zabránili a znížili problémy spôsobené nedostatočnou kontrolou liečiv a zneužívaním drog ako aj negatívnym dopadom spojeným s nelegálnym trhom s drogami".

Globálny charakter drogovej problematiky bol hnacím motorom pre vytvorenie a prijatie troch medzinárodných dohovorov o kontrole drog, ktoré dnes tvoria základ medzinárodného systému kontroly drog. INCB vo svojej výročnej správe varuje pred iniciatívami, ktorých cieľom je rozšíriť používanie medzinárodne kontrolovaných látok na iné ako vedecké a medicínske účely. Prezident Raymond Yans: Takéto iniciatívy nielenže porušujú obsah dohovorov, ale aj podkopávajú humanitárne ciele systému kontroly drog, pričom sú zároveň hrozbou pre zdravie spoločnosti. Zástancovia takýchto myšlienok argumentujú, že ich iniciatíva by vyriešila problémy spojené s nelegálnym trhom s drogami. To však nemôže fungovať. Dohovory na kontrolu drog sú najlepšími dostupnými nástrojmi na riešenie problémov s drogami na celom svete, na ochranu ľudstva pred problémami spojenými s užívaním drog a ich dopadom, ako napríklad kriminalita a násilie na základ drog, obchodovanie a nezákonné pestovanie a výroba drog".

Medzinárodné spoločenstvo musí byť proaktívne v boji proti presúvaniu prekurzorov a obchodovaniu s nimi

Dnes bola taktiež publikovaná aj výročná správa INCB o prekurzoroch používaných na nelegálnu produkciu drog. Správa popisuje ako organizácie obchodujúce s chemikáliami obchádzajú medzinárodné kontroly prekurzorov využívaním nových alebo špeciálne navrhnutých prekurzorov, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch alebo presunutím nezákonných výrobných operácií do regiónov so slabšou kontrolou. Veľmi dobre fungujúce kontroly sú preto kľúčové pre monitorovanie obchodu a prevenciu presúvania chemických prekurzorov. Medzi nástroje, ktoré majú pomáhať vládam pri kontrole prekurzorov, patria napríklad Predexportný notifikačný systém INCB (PEN-Online) a nový Komunikačný systém pre incidenciu prekurzorov (PICS) uvedené v marci 2012, prostredníctvom ktorých môžu zodpovedné úrady z celého sveta bezpečne zdieľať hodnotné znalosti o obchode s chemickými látkami v reálnom čase a oveľa rýchlejšie iniciovať dvojstranné rokovania. Tieto nástroje, ktoré dopĺňajú ďalšie medzinárodné iniciatívy, vládam umožňujú výrazne zvýšiť ich snahy v oblasti kontroly prekurzorov.

Trendy v regiónoch

V porovnaní s rokom predtým sa celková plocha nelegálneho pestovania koky v  Južnej Amerike mierne znížila. Veľké konfiškácie marihuany v Južnej Amerike sú naproti tomu znepokojujúce, keďže môžu byť znakom výrazného zvýšenia produkcie marihuany v regióne. Stredná Amerika a Karibik sú naďalej využívané ako hlavná tranzitná oblasť na kokaín prepravovaný z Južnej Ameriky na severoamerické trhy, pričom po ústupe za posledné roky sa opätovne zvyšuje preprava kokaínu cez karibské subregióny. Obchod s drogami zhoršil bezpečnosť v regióne, ktorý bol zasiahnutý obchodovaním s drogami ako aj zvýšenou úrovňou násilia súvisiaceho s drogami. To naďalej predstavuje veľkú hrozbu pre bezpečnosť verejnosti v Mexiku. Podľa vlády v Mexiku bolo v dôsledku násilia spojeného s drogami v roku 2006 zabitých viac ako 60 000 ľudí.

Aj napriek tomu, že klesá miera výskytu niektorých drog, Severná Amerika predstavuje aj naďalej najväčší trh s nezákonnými drogami na svete a zároveň región s najväčšou úmrtnosťou v súvislosti s drogami. Približne jedno úmrtie z 20 vo veku 15 - 64 rokov v Severnej Amerike súvisí s užívaním drog. Užívanie nelegálnych drog v  Európe sa za posledné roky ustálilo, hoci na vysokej úrovni. Nové psychoaktívne látky však pre západnú a strednú Európu naďalej zostávajú veľkou výzvou. Počet internetových stránok predávajúcich psychoaktívne výrobky určené pre krajiny Európskej únie sa za dva roky viac ako zoštvornásobili, pričom v januári 2012 ich bolo okolo 690.

Zatiaľ čo marihuana zostáva aj naďalej najviac pestovanou, obchodovanou a užívanou v Afrike, amfetamínové stimulanty sa stávajú novou hrozbou pre tento región. Vzhľadom na to, že západná Afrika sa v posledných rokoch stala tranzitnou oblasťou pre narkotiká, najmä pre kokaín z Južnej Ameriky na európske trhy, zvýšila sa aj úroveň užívania kokaínu v tejto oblasti.

Východná a  juhovýchodná Ázia predstavujú naďalej druhú najväčšiu celkovú plochu na pestovanie ópiových makovíc na svete, čo predstavuje jednu pätinu celosvetového trhu. Juhovýchodná Ázia je taktiež centrom pre nelegálnu výrobu amfetamínových stimulantov - takmer polovica skonfiškovaného metamfetamínu na celom svete v roku 2010 bola vyrobená v juhovýchodnej Ázii, pričom tento trend v roku 2011 narastal v ďalších regiónoch. Rovnako ako po minulé roky, západná Ázia má stále najväčší podiel na ilegálnom globálnom pestovaní ópiových makovíc a produkcii nelegálnych opiátov, hlavne v Afganistane. Neistá bezpečnostná situácia a politická nestabilita v západnej Ázii poskytuje veľmi dobré zázemie pre nezákonnú činnosť, z ktorej profitujú regionálne a medzinárodné zločinné siete, čo má za následok zvýšenú úroveň nelegálneho obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Dopyt po nezákonných stimulantoch ako napríklad kokaín a metamfetamín sa zdá sa zvyšuje v niektorých častiach západnej Ázie, kde sa v rokoch 2001 - 2010 konfiškácia kokaínu zvýšila viac ako 20 krát. Miera užívania a nelegálnej výroby amfetamínových stimulantov v  Oceánii naďalej patrí medzi najvyššie na celom svete.

* *** *

Viac informácií:

Reka Furtos
Informačná služba OSN (UNIS)
Telefón: (+43-1) 26060-4237
E-mail: reka.furtos[at]unvienna.org