Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/448
7.august 2013

 Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mládeže

12.august 2013

 "Migrácia mladých: Zlepšovanie rozvoja"

VIEDEŇ, 12. august (Informačná služba OSN) - Tohtoročný Medzinárodný deň mládeže sa zameriava na otázku migrácie mladých ľudí. Z celkového počtu 214 miliónov medzinárodných migrantov ročne tvoria mladí ľudia viac ako 10%, pričom sa len veľmi málo vie o ich snahách a skúsenostiach.   

Dôvodov, kvôli ktorým mladí migrujú, je mnoho. Niektorí utekajú pred prenasledovaním, iní pred ekonomickými problémami. Niektorí sami, ďalší ako súčasť rodiny - s rodičmi, súrodencami či dokonca vlastnými deťmi. Niektorí majú komunity, do ktorých môžu prísť, iní musia nadväzovať nové kontakty. V prechodných a konečných cieľových miestach mnohí mladí migranti čelia rovnakým alebo ešte väčším bojom ako napríklad rasizmu, xenofóbii, diskriminácii a porušovaniu ľudských práv. Najmä mladé ženy sú vystavené riziku sexuálneho vykorisťovania a zneužívania.  

Chudoba, preplnené a nehygienické životné podmienky a problém nájsť si riadne zamestnanie sú pre skúsenosti migrantov typické. Túto situáciu zhoršuje najmä súčasná globálna a ekonomická kríza. Migranti sú taktiež často obviňovaní komunitami a politikmi z toho, že berú prácu miestnym ľuďom, čím sú vystavení ďalšiemu riziku diskriminácie. V iných prípadoch mladí ľudia, ktorých opúšťajú migrujúci rodičia, čelia psychologickým a sociálnym problémom a väčšej zraniteľnosti.

Je dôležité zdôrazniť pozitívny prínos, ktorým mladí migranti prispievajú do spoločnosti pôvodnej, prechodnej a cieľovej - nielen ekonomicky, ale zároveň ju obohacujú aj zo sociálneho a kultúrneho hľadiska. Mnohí ťažko pracujú, aby si zarobili na živobytie a zlepšili svoje životné podmienky. Peniaze, ktoré posielajú, aby podporovali svoje rodiny, sú hlavným prispievateľom celosvetovej ekonomiky. Po návrate domov mladí migranti často zlepšujú rozvoj využitím zručností a nápadov, ktoré nadobudli v zahraničí. V mnohých prípadoch migrácia posilňuje postavenie žien, keďže získajú finančnú a sociálnu nezávislosť.

V októbri sa počas Valného zhromaždenie OSN bude konať druhý Dialóg na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji. Vyzývam všetky členské štáty, aby uvažovali o migrácii mladých. Práca s mladými ľuďmi a pre nich je jednou z mojich najvyšších priorít. V tento Medzinárodný deň mládeže vyzývam všetky členské štáty, mládežnícke organizácie a ďalších významných aktérov, aby podporovali práva všetkých mladých migrantov a  na najvyššiu možnú mieru zvyšovali rozvojový potenciál mladých migrantov.        

 * *** *