Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/NAR/1230
3.marec 2015

Tri štvrtiny sveta má obmedzený alebo žiadny prístup k liekom proti bolesti, píše sa v správe INCB

Výročná správa INCB 2014:

  • vyzýva na zabezpečenie prístupu k základným liekom aj počas mimoriadnych udalostí a konfliktných situácií;
  • venuje pozornosť pretrvávajúcej hrozbe psychoaktívnych látok a
  • rastúcemu užívaniu metylfenidátu;
  • upozorňuje na odklon od medzinárodných dohovorov v oblasti kontroly drog; a  
  • vyzýva na rozvážny prístup ku kontrole drog, zvýšenú snahu  o zníženie dopytu po drogách, dodržiavanie ľudských práv a naďalej požaduje zrušenie trestu smrti pre trestné činy súvisiace s drogami. 

VIEDEŇ, 3.marec (Informačná služba OSN) - Približne 5,5 miliardy ľudí má stále len obmedzený či dokonca žiadny prístup k liekom s obsahom omamných látok ako kodeín a morfín, čo znamená, že 75% celosvetovej populácie naďalej zostáva bez prístupu k riadnej liečbe bolesti, píše sa vo výročnej správe 2014 Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok (INCB) sídliaceho vo Viedni, ktorá bola zverejnená dnes v Londýne.    

S dôrazom na tento nepomer správa upozorňuje, že približne 92% morfínu užívaného na celom svete   spotrebováva len 17% obyvateľov sveta, žijúcich najmä v Spojených štátoch, Kanade, západnej Európe, Austrálii a Novom Zélande.

Riešenie nepomeru dostupnosti omamných a psychotropných látok na lekárske a vedecké účely patrí v súlade s medzinárodnými dohovormi o kontrole drog medzi úlohy vlády.  

Na dosiahnutie vyrovnaného a integrovaného prístupu k otázke drog by mali vlády rovnako zabezpečiť, aby zníženie dopytu po drogách bolo jednou z popredných priorít vládnych politík v oblasti kontroly drog, pričom by mali tiež dávať väčší dôraz a poskytovať podporu a vhodné zdroje na prevenciu, liečbu a rehabilitáciu, uvádza sa v správe.  

INCB ďalej upozorňuje, že opatrenia v oblasti kontroly drog neexistujú vo vákuu, a že v rámci implementácie dohovorov na kontrolu drog musia štáty plniť aj záväzky vyplývajúce z iných dohovorov vrátane medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. Hoci rozhodnutie o konkrétnych sankciách za porušenie zákona v súvislosti s drogami zostáva na samotných štátoch, INCB v takýchto prípadoch vyzýva na zrušenie trestu smrti. 

Dostupnosť omamných látok počas mimoriadnych udalostí a konfliktných situácií

Ako poukazuje správa, prírodné katastrofy a ozbrojené konflikty na celom svete môžu naďalej obmedzovať prístup k základným liekom. Úrad preto štátom pripomína, že v prípadoch núdzovej lekárskej starostlivosti je možné aplikovať zjednodušené kontrolné opatrenia. Takýto prípad sa stal v roku 2013 na Filipínach po tajfúne Haiyan, kedy Úrad upozornil všetky krajiny ako aj poskytovateľov humanitárnej asistencie na zjednodušené procedúry v oblasti exportu, dopravy a dodávok liekov s obsahom látok pod medzinárodnou kontrolou.      

Podľa správy by si štáty taktiež mali byť vedomé, že podľa medzinárodného humanitárneho práva by strany ozbrojeného konfliktu mali umožniť civilnému obyvateľstvu na územiach pod ich kontrolou prístup k lekárskej starostlivosti vrátane prístupu k základným liekom. 

Nové psychoaktívne látky: pokračujúce riziko

Počet nových psychoaktívnych látok (NPS) stúpol o 11% - od roku 2014 bolo identifikovaných 388 nových druhov látok, rok predtým ich bolo 348. Rozsah používania NPS na celom svete názorne ukazuje dynamický charakter tohto problému s drogami.      

Narastajúce užívanie metylfenidátu

Správa si taktiež všíma nárast v celosvetovej spotrebe metylfenidátu asi o 66%, stimulantu, ktorý sa používa predovšetkým pri liečbe poruchy pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou (ADHD). To možno pripísať mnohým faktorom, ako napríklad zvýšenému počtu pacientov s ADHD, rozširujúcej sa vekovej skupine obyvateľstva, ktorá pravdepodobne dostáva liečbu, nedostatku primeraných pravidiel predpisovania a vplyvnému marketingu. Len v samotných Spojených štátoch bolo ADHD diagnostikované 11% detí vo veku 4 - 17 rokov. V rokoch 2006 - 2011 stúpol v Nemecku počet detí a mladistvých do 19 rokov s diagnózou ADHD o 42%. Správa taktiež upozorňuje, že tento typ liekov zneužíva čoraz väčší počet tínedžerov a mladých ľudí.         

Legislatíva týkajúca sa marihuany v Uruguaji a niektorých štátoch USA
Uruguaj sa stal prvým štátom, ktorý zlegalizoval výrobu, distribúciu, predaj a spotrebu marihuany a jej derivátov na  rekreačné účely. V Spojených štátoch začali s komerčným predajom a distribúciou marihuany na nelekárske účely štáty Colorado a Washington a legalizáciu komercializácie marihuany na nelekárske účely schválili voliči v Oregone a Aljaške.  

Avšak ani zákon v Uruguaji ani jurisdikcia v niektorých štátoch USA nie sú v súlade s článkom 4 Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, ktorý štátom prikazuje obmedziť používanie narkotických drog len na lekárske a vedecké účely.    

Regionálne trendy

Trvalé ohrozenie mieru a bezpečnosti v niektorých častiach Afriky urýchlilo nárast obchodu s nelegálnymi drogami. Východná Afrika sačoraz viac presadzuje ako tranzitná cesta pre obchody s heroínom v južnej a západnej Afrike. Južná Afrika je stále centrom pre globálny tranzit heroínu a kokaínu. Užívanie heroínu predstavuje pre tento kontinent aj naďalej závažný problém.    

Miestne a medzinárodné organizované kriminálne skupiny aj naďalej využívajú s trednú Ameriku a Karibik ako tranzitnú cestu pre nelegálne drogy pochádzajúce z južnej Ameriky a smerujúce do severnej Ameriky a Európy. Obchod s kokaínom je aj naďalej najlukratívnejším zdrojom príjmu organizovaných kriminálnych skupín a taktiež tu možno pozorovať rastúci trend výroby nelegálnych drog.    

Najvyššia svetová miera úmrtnosti súvisiaca s drogami je v  Severnej Amerike. V  Spojených štátoch je viac úmrtí z predávkovania drogami, hlavne v súvislosti s predpisovaním opiátov, ako vrážd a smrteľných obetí na cestách. Po rokoch ústupu v USA opäť vzrástol trend užívania heroínu. Heroín je aj naďalej najrozšírenejšou, najužívanejšou a najobchodovateľnejšou drogou v Severnej Amerike a jeho užívanie medzi mládežou je rovnako znepokojujúce. Nelegálna výroba a obchodovanie s heroínom naďalej stúpali, zatiaľ čo rastový potenciál v regióne tiež prudko stúpal. Výsledky vládnych štúdií v Kanade ukazujú, že marihuanu značne užívajú mladiství vo veku 11 - 18 rokov, pričom posledných 12 mesiacov užíval marihuanu každý piaty.              

Čo sa týka  Južnej Ameriky, plocha na pestovanie koky klesla v rokoch 2007 - 2013 približne o tretinu v  Bolívii, KolumbiiPeru. Osobitným problémom v regióne je spotreba kokaínu na fajčenie, pričom v Čile a Kolumbii sa zvýšila spotreba marihuany. Kolumbia a Paraguaj sa ukazujú ako najdôležitejšie zdrojové krajiny marihuany, s ktorou sa cezhranične nelegálne obchoduje v Južnej Amerike.      

Rozmach nelegálnych trhov pre stimulanty amfetamínového typu naďalej zostáva najväčším problémom vo východnej a juhovýchodnej Ázii. Zvýšenie výroby, obchodovania a užívania metamfetamínov ako aj presun a užívanie farmaceutických prípravkov s obsahom omamných látok a psychotropných substancií je v  južnej Ázii stále jednou z najväčších výziev v oblasti drog.     

západnej Ázii predstavuje pre tento región vážnu výzvu nepretržitý rast užívania opiátov a pestovanie nelegálneho ópia v  Afganistane. Pestovanie ópiových drog stúplo o 7%, zatiaľ čo výroba ópia v krajine minulý rok stúpla o 17%. Zvýšil sa aj obchod s afganským heroínom cez Srí Lanku. Priemerné množstvo zadržaných drog stúplo desaťnásobne, z 35 kg v roku 2012 na 350 kíl v roku 2013.           

Európe je dostupnosť a užívanie nových psychoaktívnych látok veľkou výzvou pre verejné zdravotníctvo, s rekordným počtom nových identifikovaných látok. Východná a juhovýchodná Európa registruje podstatne vyššiu mieru ich výskytu ako je celosvetový priemer, a to nielen v skupine ľudí, ktorí si pichajú drogy, ale aj v skupine, ktorí si drogy pichajú a zároveň žijú s HIV. Úmrtia spájané s užívaním heroínu sú na ústupe, zatiaľ čo úmrtia spájané so syntetickými opiátmi na vzostupe. Miera zadržania heroínu na balkánskej ceste stúpla, pričom heroín je naďalej redistribuovaný v Holandsku a do menšej miery aj v Belgicku na nelegálne trhy v západnej Európe.         

Nelegálne pestovanie marihuany v  západnej a strednej Európe, určené najmä na domácu spotrebu, sa naďalej rozširuje, marihuana sa však aj do tohto regiónu naďalej dováža, napr. ako marihuanová živica, hlavne z Maroka, alebo ako konope, najmä z Albánska.    

Narastajúce trhy pre nové psychoaktívne látky a pomerne vysoká miera užívania drog v  Austrálii a na  Novom Zélande sú taktiež znepokojujúce. Marihuana je stále najužívanejšou drogou a je prevažne lokálne používaná.    

Správa o prekurzoroch

Úrad vo svojej správe o prekurzoroch zdôrazňuje potrebu prispôsobiť kontrolu prekurzorov potrebám budúcnosti. INCB dlhodobo odporúča zlepšenie kontrolného systému, pričom viac dôrazu by sa malo dať na dobrovoľné opatrenia a spoluprácu s priemyslom na rôznych úrovniach. Úrad taktiež zaregistroval nový trend obchodníkov, ktorí čoraz viac vyhľadávajú účelovo vyrobené chemické látky, ktoré sa bežne nepredávajú.

***

Viac informácií: http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2015/incb_2015.html

* *** *

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Réka Furtos
Vzťahy s verejnosťou, UNIS Viedeň
Tel: (+43-1) 26060-83019
Mobil: (+43-699) 1458-3019
E-mail: reka.furtos[at]unvienna.org