Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/NAR/1311
2.marec 2017

 

Správa INCB vyzýva na prijatie politík, ktoré zohľadňujú ženy a reagujú na neprimeraný nárast predávkovania medzi ženami

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok  (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2016:

  • vyzýva na prijatie rodovo citlivých politík a programy v oblasti drog, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre drogovo závislé ženy a viac finančnej podpory na prevenciu a liečbu drogovo závislých žien
  • odsudzuje mimosúdne riešenie prípadov ľudí podozrivých z nezákonnej drogovej činnosti  
  • vyzýva členské štáty na zrušenie trestu smrti za trestné činy súvisiace s drogami
  • povzbudzuje členské štáty, aby zvážili alternatívy voči trestu odňatia slobody za menej závažné trestné činy súvisiace s drogami
  • opätovne potvrdzuje, že legalizácia marihuany na nelekárske účely je v rozpore s medzinárodnými právnymi záväzkami

VIEDEŇ, 2.marec (Informačná služba OSN) - V čase, kedy krajiny hlásia neprimeraný nárast predávkovania drogami medzi ženami, úrad INCB so sídlom vo Viedni vo svojej výročnej správe za rok 2016 vyzýva vlády, aby vo svojich politikách a programoch v oblasti drog viac zohľadňovali ženy. 

V správe, ktorú dnes INCB zverejnil, úrad zdôrazňuje, že vlády by mali prednostne poskytnúť prístup k zdravotnej starostlivosti drogovo závislým ženám a viac finančne podporiť a koordinovať prevenciu a liečbu drogovo závislých žien.  

Prezident INCB Werner Sipp povedal: "Chceme zmeniť vnímanie ľudí a pripomenúť im a najmä politickým činiteľom dôležitosť ochrany práv žien, ktoré užívajú drogy alebo spáchali trestný čin súvisiaci s drogami a zároveň dôležitosť ochrany práv ich rodín."

Ženy a dievčatá predstavujú jednu tretinu celosvetového počtu užívateľov drog, pričom vo vysokopríjmových krajinách počet takýchto žien prevyšuje mužov. Avšak vzhľadom na to, že významné systémové, štrukturálne, sociálne, kultúrne a osobné prekážky obmedzujú ženám prístup k liečbe, tvoria len jednu pätinu všetkých prijímateľov liečby.    

V porovnaní s mužmi sa ženám častejšie predpisujú narkotiká a lieky proti úzkosti, následkom čoho je pravdepodobnejšie, že budú náchylnejšie takéto lieky nevhodne užívať. Napríklad Nemecko a Srbsko hlásia, že predávkovanie so smrteľnými dôsledkami z predpísaných liekov sa oveľa častejšie vyskytuje medzi ženami. Vo Veľkej Británii a Severnom Írsku došlo k výrazne vyššiemu predávkovaniu v prípade všetkých látok viac u žien ako mužov.         

Významne zvýšený počet žien zadržaných z dôvodu drogového trestného činu

Väzenkyne a sexuálne pracovníčky sú obzvlášť vystavené riziku užívania drog. Počet žien, ktorým bola za drogové trestné činy odňatá sloboda, významne vzrástol. Vo väzniciach užívanie drog prevláda medzi ženami. Medzi poskytovaním sexuálnych služieb a užívaním drog tiež existuje silné prepojenie. Niektoré ženy začnú so sexuálnymi službami, aby si mohli zarobiť na drogy, zatiaľ čo sexuálne pracovníčky začnú zvyčajne užívať drogy, aby zvládli požiadavky a charakter svojej práce.    

Infekcie HIV a mentálne poruchy sa častejšie vyskytujú medzi ženami, ktoré užívajú drogy. Najmä na väzenkyne má odlúčenie od komunít, domovov a ich rodín značne nepriaznivý dopad, zvyšuje riziko depresie a úzkostných porúch.    

Správa taktiež zdôrazňuje dôležitosť preventívnych programov zameraných špeciálne na väzňov a väzenkyne, tehotné ženy, ľudí s HIV/AIDS a sexuálnych pracovníkov. INCB vyzýva členské štáty, aby zbierali a zdieľali údaje o ženách užívajúcich drogy, čo pomôže lepšie porozumieť ich špecifickým potrebám, zlepšiť prevenciu, liečbu a navrátenie do bežného života.   

Nedostatočné využívanie alternatív voči trestu odňatia slobody za trestné činy súvisiace s drogami

Hoci sa tri medzinárodné zmluvy na kontrolu drog zakladajú na vyváženom prístupe, princípe proporcionality a dodržiavaní ľudských práv, politiky riešiace drogové trestné činy v mnohých štátoch vrátane držby drog pre vlastnú potrebu, sa primárne opierajú o represívne tresty ako napríklad trestné stíhanie a trest odňatia slobody. Alternatívne opatrenia ako liečenie, reintegrácia a sociálna integrácia sa ešte stále nevyužívajú dostatočne.     

INCB zdôrazňuje, že zmluvy na kontrolu drog nevyžadujú trest odňatia slobody pre osoby, ktoré užívajú drogy alebo spáchajú menej závažné trestné činy súvisiace s drogami.

Úrad povzbudzuje členské štáty s vysokou mierou využívania väzby a trestu odňatia slobody za menej závažné drogové trestné činy, aby radšej prijali iné nerepresívne opatrenia ako používanie marihuany na nelekárske účely, ktoré sa môže ukázať ako kontraproduktívne a je v rozpore so zmluvami na kontrolu drog. INCB víta krok mnohých členských štátov zaradiť problém užívanie drog a drogovú závislosť do portfólia verejného zdravotníctva.

INCB vyzýva členské štáty na zrušenie trestu smrti za drogové trestné činy

Hoci je na samotných členských štátoch, aby určili sankcie za drogové trestné činy, úrad naďalej povzbudzuje členské štáty, aby zvážili zrušenie trestu smrti za tento typ trestných činov. 

M imosúdne riešenie prípadov ľudí podozrivých z nezákonných drogových aktivít  

Úrad opätovne dôrazne opakuje kategorické a jednoznačné odsúdenie mimosúdneho riešenia prípadov ľudí podozrivých z nezákonných drogových aktivít. Takýto postup je jasným porušením troch medzinárodných dohovorov na kontrolu drog, ktoré si vyžadujú trestnoprávne riešenie drogových trestných činov a odmietajú mimosúdne sankcie akéhokoľvek charakteru.       

Mimosúdne riešenie je zároveň vážnym porušením ľudských práv a riadnych procesných noriem, tak ako je to zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a taktiež aj urážkou väčšiny základných štandardov ľudskej dôstojnosti.

Úrad vyzýva všetky dotknuté vlády, aby takéto postupy okamžite zastavili a vyšetrili akúkoľvek osobu, ktorá je podozrivá z toho, že vykonávala, podieľala sa, nabádala alebo iniciovala takéto mimosúdne žaloby.  

Legalizácia marihuany na nelekárske účely je v rozpore s medzinárodnými právnymi záväzkami

Úrad INCB vedie dialóg s členskými štátmi, ktoré už umožnili alebo ešte len zvažujú používanie marihuany na nelekárske účely ako aj vytvorenie trhu pre produkty z marihuany na nelekárske účely. INCB opakovane zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú v rozpore s právnymi záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o omamných látkach z roku 1961.   

Zatiaľ čo dohovory umožňujú určitú implementačnú flexibilitu, prezident INCB poznamenáva: "Flexibilita má svoje hranice a nevzťahuje sa na reguláciu užívania drog na nelekárske účely." Štáty ako zmluvné strany musia stanoviť ako reagovať na vývoj v krajinách, ktoré neberú do úvahy obsah dohovorov a povoľujú a regulujú používanie drog na nelekárske účely.  

Miestnosti na užívanie drog

Zriadenie tzv. miestností na užívanie drog je v súlade s dohovormi v prípade, že účinne znižuje negatívne dôsledky užívania drog, vedie k liečeniu a navráteniu do bežného života, pričom netoleruje ani nepodporuje užívanie drog a obchodovanie s drogami.  

INCB vyzýva na neustálu podporu Afganistanu

Vzhľadom na slabú bezpečnostnú situáciu v Afganistane a s tým súvisiace ťažkosti úradov monitorovať a kontrolovať nezákonnú dodávku drog pochádzajúcich z tejto krajiny, Úrad požiadal partnerské vlády a medzinárodné spoločenstvo, aby zachovali svoju podporu snahám na kontrolu drog v krajine v zmysle spoločnej a zdieľanej zodpovednosti riešiť celosvetový problém drog. Úrad zdôrazňuje, že ak chceme dosiahnuť udržateľný rozvoj, sú opatrenia v oblasti drog kľúčové.    

***

Viac informácií:  http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2017/incb_2017.html

* *** *

Kontakt:

Katharina Goetze
Associate Public Information Officer, UNIS Viedeň
Telefón: (+43-1) 26060-4949
Mobil: (+43-699) 1458-4949
E-mail: katharina.goetze[at]unvienna.org