Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/825
8.marec 2017

Generálny tajomník OSN António Guterres:

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

New York, 8.marec 2017

VIEDEŇ, 8.marec (Informačná služba OSN) - Práva žien sú práva ľudské. Avšak v týchto ťažkých časoch, keď sa náš svet čoraz viac stáva nepredvídateľným a chaotickým, sa práva žien a dievčat redukujú, obmedzujú a menia.

Posilňovanie postavenia žien a dievčat je jediný spôsob ako ochrániť ich práva a zabezpečiť, aby mohli naplno realizovať svoj potenciál.

Historická nerovnováha v mocenských vzťahoch medzi mužmi a ženami, ktorú zhoršuje rastúca nerovnosť v rámci spoločnosti a medzi krajinami, vedie k väčšej diskriminácii voči ženám a deťom. Tradície, kultúrne hodnoty a náboženstvo sa na celom svete zneužívajú na obmedzovanie práv žien, upevňovanie sexizmu a obraňovanie praktík, ktoré upevňujú nenávisť voči ženám.   

Zákonom zakotvené práva žien, ktoré na žiadnom kontinente nikdy neboli rovné právam mužov, sa ďalej nahlodávajú. Práva žien nad ich vlastnými telami sa spochybňujú a podkopávajú. Ženy sú bežne cieľom zastrašovania a obťažovania v reálnom aj virtuálnom svete internetu.

V tom horšom prípade extrémisti a teroristi budujú svoje ideológie o podmaňovaní žien a dievčat a vyberajú si ich pre sexuálne a rodovo založené násilie, nútené sobáše a v podstate úplné otroctvo.

Aj napriek určitému pokroku sú na vedúcich pozíciách stále muži a ekonomická rodová priepasť sa vinou staromódnych postojov a zakoreneného mužského šovinizmu stále rozširuje. To musíme zmeniť - tým, že posilníme postavenie žien na všetkých úrovniach, umožníme im, aby boli vypočuté a dáme im kontrolu nad ich vlastnými životmi a budúcnosťou na celom svete.

Odopretie práv ženám a dievčatám je nielenže nesprávne samo osebe, ale zároveň to má vážny spoločenský a ekonomický dopad, ktorý nás všetkých brzdí. Rodová rovnosť transformuje, čo je dôležité pre plné fungovanie komunít, spoločností a ekonomík.

Prístup žien k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti má priaznivý účinok na celé ich rodiny a komunity s presahom na budúce generácie. Každý ďalší rok v škole navýši budúci príjem dievčaťa o 25%.

Keď sa ženy plne podieľajú na pracovnej sile, vytvára to príležitosti a generuje rast. Preklenutie rodovej priepasti v zamestnanosti by mohlo pridať 12 biliónov USD k svetovému HDP do roku 2025. Zvýšením podielu žien vo verejnej správe sa tieto inštitúcie stávajú reprezentatívnejšie, zlepšujú sa rozhodovacie procesy a má z toho úžitok celá spoločnosť.

Rodová rovnosť je dôležitou témou Agendy 2030 pre Udržateľný rozvoj, globálny plán, na ktorom sa zhodli lídri všetkých krajín, aby čelili dnešným výzvam. Cieľ udržateľného rozvoja č.5 osobitne vyzýva na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat, čo je kľúčové pre dosiahnutie všetkých 17 Cieľov.

Ja som odhodlaný zvýšiť účasť žien na našej práci v oblasti mieru a bezpečnosti. Ženy vyjednávačky zvyšujú šance na udržateľný mier a ženské mierové sily znižujú možnosti sexuálneho vykorisťovania a zneužívania.

V rámci OSN pracujem na jasnom a podrobnom pláne s porovnávacími ukazovateľmi dosahovania rodovej rovnosti vo vnútri organizácie tak, aby OSN skutočne zastupovala ľud, ktorému slúžime. Predchádzajúce ciele neboli naplnené. Teraz sa potrebujeme pohnúť od ambícií k činom.

V tento Medzinárodný deň žien sa zaviažme, že urobíme čo najviac pre to, aby sme prekonali zakorenené predsudky, podporili angažovanosť, aktivizmus, rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien.

* *** *