Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/INF/574
6.júl 2021

Najbližších 18 mesiacov bude kľúčových z hľadiska globálneho úsilia zvrátiť ťažké dôsledky pandémie a podporiť kroky na dosiahnutie kľúčových cieľov

Hoci pandémia vymazala desaťročia pokroku vo vývoji, prvé kroky obnovy vykazujú známky návratu ku globálneho záväzku zvýšiť pokrok v dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja

NEW YORK, 6.júl (Informačná služba OSN Viedeň) – Čoraz viac krajín a komunít chápe potrebu oživiť snahy na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) vzhľadom na dopad pandémie COVID-19 na ľudí na celom svete, píše sa v Správe o Cieľoch udržateľného rozvoja 2021, ktorú dnes vydala OSN.

Rozhodnutia a opatrenia prijaté v najbližších 18 mesiacoch určia, či plány obnovy po pandémii nastavia svet smerom k dosahovaniu Cieľov, na ktorých sa dohodol celý svet. Ciele sú zamerané na podporu hospodárskeho rastu a kvality života a zároveň na ochranu životného prostredia.

Podľa správy, ktorá monitoruje celosvetové úsilie o dosiahnutie SDGs, COVID-19 zásadne narušil životy a živobytie ľudí. Pokrok pri dosahovaní Cieľov udržateľného rozvoja bol pomalý už pred vypuknutím pandémie, no v roku 2020 bolo do chudoby zatlačených ďalších 119 - 124 miliónov ľudí. Z pracovného trhu zmizlo 255 miliónov pracovných miest na plný úväzok a počet ľudí trpiacich hladom, ktorý stúpal už pred pandémiou, sa zvýšil o 83 - 132 miliónov.

Pandémia odhalila a prehĺbila nerovnosti v rámci krajín aj medzi nimi. K 17. júnu 2021 bolo v Európe a Severnej Amerike podaných približne 68 vakcín na 100 ľudí, zatiaľ čo v subsaharskej Afrike to bolo menej ako dve. V dôsledku pandémie bude v nasledujúcom desaťročí 10 miliónov dievčat vystavených hrozbe detských sobášov. Kolaps medzinárodného cestovného ruchu nerovnomerne postihuje malé ostrovné rozvojové štáty.

Spomalenie hospodárskeho rastu v roku 2020 len veľmi málo pribrzdilo aj klimatickú krízu. Koncentrácia hlavných skleníkových plynov sa zvyšovala, zatiaľ čo priemerná globálna teplota sa držala okolo 1,2 °C nad predindustriálnou úrovňou, nebezpečne blízko limitu 1,5 °C, ktorý stanovila Parížska dohoda.

V roku 2020 klesol globálny tok priamych zahraničných investícií o 40% oproti roku 2019. Pandémia priniesla obrovské finančné problémy, a to najmä pre rozvojové krajiny - s výrazným nárastom krízového dlhu.

Agenda 2030, ktorú v roku 2015 prijali všetky členské štáty OSN, poskytuje spoločný plán mieru a prosperity pre ľudí a planétu v súčasnosti aj v budúcnosti. Jej jadrom je 17 cieľov, ktorými sú zlepšenie zdravia a vzdelávania, zníženie nerovnosti a podnietenie hospodárskeho rastu - pri súčasnom riešení klimatických zmien a ochrany našich oceánov a lesov.

Podľa Správy OSN, na to, aby sa opäť prudko zintenzívnilo úsilie o dosiahnutie SDGs, musia vlády, mestá, a priemysel využiť obnovu na prijatie nízkouhlíkovej, odolnej a inkluzívnej cesty rozvoja, ktorá zníži emisie oxidu uhličitého, bude šetriť prírodné zdroje, vytvárať lepšie pracovné miesta, presadzovať rodovú rovnosť a riešiť rastúce nerovnosti.

„Nachádzame sa v kritickom bode dejín ľudstva.“ Rozhodnutia a kroky, ktoré urobíme dnes, budú mať zásadný dopad na ďalšie generácie,“ uviedol Liu Zhenmin, zástupca generálneho tajomníka a vedúci Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti. „Skúsenosti z pandémie nám pomôžu zvládnuť súčasné aj budúce výzvy. Využime spoločne tento okamih a pretvorme ho na desaťročie opatrení, premien a obnovy tak, že budeme plniť Ciele udržateľného rozvoja a dosiahneme úspech v Parížskej klimatickej dohode.“

Stret s pandémiou nám zároveň ukázal obrovskú odolnosť komunít, rázne kroky vlád, rýchly rozvoj sociálnej ochrany, zrýchlenie digitálnej transformácie ako aj jedinečnú spoluprácu na vývoji život zachraňujúcich vakcín a liečebných postupov v rekordnom čase. Podľa Správy SDGs je to dobrý základ, na ktorom môžeme stavať, keď budeme pracovať na urýchlení pokroku v oblasti Cieľov udržateľného rozvoja.

Dodatočné kľúčové fakty a čísla:

 • Miera globálnej extrémnej chudoby sa prvýkrát zvýšila od roku 1998, a to z 8,4 % v roku 2019 na 9,5 % v roku 2020 .
 • Od 1. februára do 31. decembra 2020 vlády na celom svete oznámili viac ako 1600 opatrení sociálnej ochrany, väčšinou krátkodobých, ako reakciu na krízu COVID-19.
 • Šok spojený s pandémiou pravdepodobne spôsobí u detí vzostup spomaleného rastu, ktoré už postihlo viac ako jedno z piatich detí.
 • Pandémia zastavila alebo zvrátila pokrok v oblasti zdravia a predstavuje veľké riziko aj mimo tejto choroby. Asi 90 % krajín stále hlási prerušenie poskytovania jednej alebo viacerých základných zdravotníckych služieb.
 • Dopad pandémie COVID-19 na školskú dochádzku je „generačnou katastrofou“. Ďalších 101 miliónov detí a mládeže kleslo pod minimálnu úroveň znalosti čítania, čím zničilo vzdelávacie výsledky dosiahnuté za posledných dvadsať rokov.
 • Pandémia COVID-19 nepriaznivo ovplyvnila pokrok smerom k rodovej rovnosti. Násilie páchané na ženách a dievčatách vzrástlo. Očakáva sa vzostup detských sobášov. Ženy utrpeli neúmerný podiel na strate pracovných miest, pričom ich povinnosti v domácnosti a rodine narástli. 
 • V roku 2019 zostalo bez elektriny 759 miliónov ľudí a jednej tretine svetovej populácie chýbalo čisté palivo na varenie a technológie.
 • Ekonomické oživenie je v plnom prúde pod vedením Číny a Spojených štátov. V prípade mnohých krajín sa však hospodársky rast nevráti na úroveň spred pandémie skôr než v roku 2022 alebo 2023.
 • Svetu sa nepodarilo dosiahnuť cieľ zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity. V období rokov 2015-2020 sme ročne prišli o 10 miliónov hektárov lesov.
 • Hoci sa čistá oficiálna rozvojová pomoc v roku 2020 zvýšila na celkových 161 miliárd dolárov, stále ešte nepokrýva potrebu reakcie na krízu COVID-19 a splnenia dlhodobo stanoveného cieľa 0,7% hrubého národného dôchodku.
 • 132 krajín a území v roku 2020 uviedlo, že implementuje národný štatistický plán, pričom 84 z nich malo tieto plány plne financované. Na druhej strane, na úrovni najmenej rozvinutých krajín sa podarilo národné štatistické plány plne financovať len štyrom zo 46.

Podľa Správy bude úsilie zamerané na obnovu závisieť aj od dostupnosti údajov na účely tvorby politiky. Pre tieto snahy bude rozhodujúce zabezpečenie dostatočného financovania zberu údajov prostredníctvom mobilizácie medzinárodných a domácich zdrojov. 

Správu o Cieľoch udržateľného rozvoja nájdete na: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/

Tlačová správa

Tlačová konferencia k Správe sa bude konať 6.júla hneď po obedňajšom brífingu, približne o 12:15 EDT. Stream bude vysielaný tu: http://webtv.un.org/

***

SPRÁVY O CIEĽOCH UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Výročné správy poskytujú prehľad doterajšieho svetového úsilia o implementáciu, zdôrazňujú oblasti pokroku a oblasti, v ktorých je potrebné podniknúť intenzívnejšie kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja. Správy pripravuje Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti v spolupráci s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a systémami agentúr, fondov a programov OSN. K správam prispieva aj niekoľko národných štatistikov, odborníkov z mimovládnych organizácií a akademickej obce.

* *** *

KONTAKTY PRE MÉDIÁ

Oddelenie OSN pre globálnu komunikáciu
Dan Shepard  | +1 212 963 9495| shepard[at]un.org

Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti
Yongyi Min  | +1 212 963 9293  | min3[at]un.org