Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/NAR/1456
10.marec 2022

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) varuje pred nezákonnými finančnými tokmi, ktoré podkopávajú spoločnosti, a pred súvislosťou medzi vystavením sa sociálnym médiám a užívaním drog

Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2021:

- vyjadruje znepokojenie nad rozsiahlym negatívnym vplyvom, ktorý majú nezákonné finančné toky súvisiace s obchodovaním s drogami na spoločnosť a rozvoj;

- varuje, že kvôli organizovaným zločineckým skupinám prichádzame ročne o milióny dolárov z nezákonných finančných tokov, čo poškodzuje najmä rozvojové krajiny;

- konštatuje, že existuje čoraz viac dôkazov o prepojení medzi vystavením sa sociálnym médiám a užívaním drog, keďže platformy ponúkajú nové príležitosti na nákup kontrolovaných látok, čím zatraktívňujú negatívne správanie;

- je naďalej znepokojený regionálnymi rozdielmi v dostupnosti liekov proti bolesti a vyzýva vlády, aby zrovnoprávnili prístup k nim, a

- upozorňuje na významné nedostatky v kontrole výroby, obchodu a distribúcie chemických prekurzorov, naliehavo vyzýva vlády, aby zlepšili regulačné rámce.

VIEDEŇ, 10.marec (Informačná služba OSN) – Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2021 upozorňuje, že nezákonné finančné toky pochádzajúce z obchodovania s drogami majú rozsiahly negatívny dopad na spoločnosť, odvádzajú peniaze z hospodárstva a vedú k sociálnej a politickej nestabilite.

Nezákonné finančné toky súvisiace s obchodovaním s drogami majú široký negatívny vplyv na spoločnosť

Výročná správa za rok 2021 sa podrobne zaoberá nezákonnými finančnými tokmi súvisiacimi s obchodovaním s drogami a konštatuje ďalekosiahly negatívny vplyv na spoločnosť - od korupcie a úplatkárstva až po nárast organizovaného zločinu, násilia, chudoby a nerovnosti.

Prezident INCB Jagjit Pavadia povedal: „INCB považuje nezákonné finančné toky za hodné osobitnej pozornosti a skúmania, pretože obchodovanie s drogami je pre organizované zločinecké skupiny vysoko lukratívnym odvetvím a tieto skupiny sa spoliehajú na nezákonné finančné toky, aby mohli rozširovať a udržiavať svoje zločinecké aktivity.“

Z údajov vyplýva, že krajiny s vysokou mierou obchodovania s drogami vykazujú aj vysokú mieru nestability, násilia a kriminality. V záujme boja proti negatívnym účinkom a ľudským stratám INCB vyzýva vlády, aby sa zaoberali všetkými fázami obchodovania s drogami - od výroby a pestovania až po predaj a ukrývanie nelegálnych ziskov.

Nezákonné finančné toky pochádzajúce z obchodovania s drogami tiež odvádzajú zdroje od iniciatív potrebných na zníženie chudoby a podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja. To následne oslabuje dobrú správu vecí verejných a prehlbuje nerovnosť.

Na obmedzenie týchto nezákonných finančných tokov INCB vyzýva vlády, aby sa organizovanému zločinu venovali spoločne a vymieňali si spravodajské informácie na medzinárodnej úrovni. „Keďže nezákonné finančné toky nepoznajú hranice ani štátnu príslušnosť, potrebujeme kolektívny postup,“ povedal prezident INCB Jagjit Pavadia.

Nezákonné finančné toky ešte viac škodia rozvojovým krajinám; bránia dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja

V správe sa zdôrazňuje, že kvôli organizovaným zločineckým skupinám ročne prichádzame o milióny dolárov. Nelegálny odlev kapitálu je ešte škodlivejší pre rozvojové krajiny, ktoré veľmi potrebujú finančné prostriedky na podporu hospodárskeho rastu a znižovanie chudoby a nerovnosti. V Afrike sú náklady na nezákonné finančné toky obzvlášť vysoké a majú škodlivý vplyv na rozvoj mnohých krajín. Odhaduje sa, že každoročne sa v dôsledku nezákonných finančných tokov stratí 88,6 miliardy USD, čo predstavuje približne 3,7 % hrubého domáceho produktu kontinentu. To predstavuje takmer rovnakú sumu, ako je súhrnný ročný prílev oficiálnej rozvojovej pomoci a priamych zahraničných investícií.

Nezákonné finančné toky tiež odvádzajú cenné zdroje potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, odčerpávajú verejné zdroje a podkopávajú úsilie o mobilizáciu finančných prostriedkov na rozvoj.

INCB naliehavo vyzýva vlády, aby z nezákonných finančných tokov urobili prioritu a chránili finančné prostriedky a zdroje potrebné na realizáciu cieľov udržateľného rozvoja a na riešenie zdravotných, sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19.

Nové technológie uľahčujú nelegálny pohyb finančných prostriedkov

Nové technológie, ako sú digitálne meny, mobilné platby a služby elektronických peňaženiek, uľahčili a urýchlili medzinárodný prevod finančných prostriedkov. Zároveň anonymizovali používateľov a procesy, čím vytvorili nové možnosti pre nezákonné finančné toky. Výbor varuje, že organizované zločinecké skupiny využívajú tieto nové technológie na utajenie pôvodu nezákonných finančných prostriedkov a maximalizáciu ziskov.

Je potrebné riešiť prepojenie medzi vystavením sa sociálnym médiám a užívaním drog

INCB sa vo svojej správe za rok 2021 zaoberá rastúcim počtom dôkazov o prepojení medzi vystavením sa sociálnym médiám a užívaním drog. Prezident INCB Jagjit Pavadia povedal: „Vo výročnej správe sa konštatuje, že sociálne médiá nielenže podporujú negatívne správanie súvisiace s užívaním drog tým, že toto správanie zatraktívňujú, ale na mnohých platformách ponúkajú používateľom aj možnosť kúpiť si marihuanu, lieky proti bolesti na predpis a iné kontrolované látky.“

Tento vývoj je obzvlášť dôležitý pre mladých ľudí, ktorí sú hlavnými používateľmi platforiem sociálnych médií a vekovou skupinou s vysokou mierou užívania drog. INCB vyzýva vlády, aby sa aktívnejšie zapojili do regulácie týchto platforiem. Výbor tiež vyzýva súkromný sektor, aby svoje platformy miernil a samoreguloval a obmedzil reklamu a propagáciu užívania drog na nelekárske účely. Jagjit Pavadia uviedol: „Je preto nevyhnutné, aby sa táto otázka riešila nielen pre súčasných používateľov, ale aj pre budúce generácie, ktoré budú sociálne médiá používať v každodennom živote.“

Obavy z regionálnych rozdielov v dostupnosti liekov proti bolesti pretrvávajú

Analýzy celkovej spotreby opioidných analgetík používaných na zmiernenie bolesti potvrdzujú, že medzi regiónmi stále existujú veľké rozdiely. V správe INCB sa uvádza, že takmer celá spotreba opioidných analgetík sa sústreďuje vo vyspelých krajinách Európy a Severnej Ameriky, zatiaľ čo spotreba v iných regiónoch sveta je často nedostatočná a medicínske potreby týchto skupín obyvateľstva nie je možné uspokojiť. Výbor vyzýva vlády, aby urobili viac pre dostatočnú dostupnosť liekov, a žiada krajiny s väčšími zdrojmi, aby pomohli krajinám s menšími zdrojmi pri zabezpečovaní prístupu k omamným látkam.

INCB vyzýva na spoločné chápanie pojmov dekriminalizácia, depenalizácia a legalizácia

Prezident INCB Jagjit Pavadia povedal: „Mnohé členské štáty dekriminalizovali a depenalizovali užívanie marihuany aj na iné ako lekárske účely. Mnohé subjekty to interpretovali ako legalizáciu používania marihuany na nelekárske účely."

V záujme riešenia tejto situácie INCB vo svojej správe zdôrazňuje potrebu spoločného chápania pojmov legalizácia, dekriminalizácia a depenalizácia v súlade s dohovormi o kontrole drog. INCB zdôrazňuje, že vyvážená a primeraná reakcia na trestné činy súvisiace s drogami by mala byť hlavnou zásadou v otázkach trestného súdnictva s ohľadom na ľudské práva a verejné blaho.

Predseda rady zdôraznil, že „legalizácia užívania marihuany na nelekárske účely je v rozpore s dohovormi o kontrole drog".

Program INCB GRIDS podporuje globálnu výmenu informácií

Program INCB Globálny rýchly zákaz nebezpečných látok (GRIDS) podporuje výmenu informácií medzi orgánmi presadzovania práva s cieľom zabrániť tomu, aby sa nebezpečné látky dostali na spotrebiteľské trhy. V správach sa uvádza, ako program posilnil vyšetrovanie a uľahčil medzinárodnú spoluprácu, čo viedlo k zabaveniu, zatknutiu, trestnému stíhaniu a rozbitiu medzinárodných sietí obchodníkov. Verejno-súkromné partnerstvá podporované prostredníctvom programu GRIDS viedli k odstráneniu stoviek predajcov nebezpečných látok z platforiem elektronického obchodu, čím sa znížila dostupnosť nebezpečných látok pre konečného užívateľa.

Správa o prekurzoroch

INCB vo svojej správe o prekurzoroch na rok 2021 naliehavo žiada, aby sa posilnili vnútroštátne kontrolné a regulačné rámce pre chemické prekurzory. Prieskum INCB vykonaný v júni 2021 ukázal významné nedostatky v kontrole domácej výroby, obchodu a distribúcie chemických prekurzorov. Tento nedostatok kontroly umožňuje obchodníkom ľahšie získať chemické prekurzory na legálnom trhu.

Chemické látky, ktoré nie sú zaradené do zoznamu a ktoré sa môžu používať ako alternatívy ku kontrolovaným prekurzorom pri nezákonnej výrobe drog, sa v súčasnosti vyskytujú vo všetkých regiónoch sveta. Výbor zdôrazňuje, že vývoj nezákonnej výroby drog si vyžaduje globálne opatrenia, a že je potrebné riešiť šírenie neregistrovaných chemikálií a dizajnérskych prekurzorov. INCB naďalej podporuje a presadzuje iniciatívy zamerané na celosvetovo osvedčené postupy súvisiace so spoluprácou priemyslu v oblasti prekurzorov.

***

INCB je nezávislý, kvázi súdny orgán, ktorého úlohou je podporovať a monitorovať dodržiavanie troch medzinárodných dohovorov o kontrole drog na úrovni vlád: Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovoru proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Výbor bol zriadený Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961 a jeho trinásti členovia sú volení Hospodárskou a sociálnou radou ako osoby na päťročné funkčné obdobie.

Viac informácií tu: https://unis.unvienna.org/unis/en/events/2022/incb_2021.html

* *** *

Ďalšie informácie:

Sekretariát INCB
Kontakt pre médiá: (+43-1) 26060 4163
E-mail:  incb.secretariat[a]un.org 
Webstránka:  www.incb.org