Tlačové správy

UNIS/INF/265
6. máj 2008

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím vstúpil do platnosti 3.mája ako významný medzník

VIEDEŇ, 6. máj (Informačná služba OSN) - 3. mája vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, čím bola odštartovaná nová éra v ochrane práv 650 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím na celom svete.

Dohovor, ktorý je prvým z oblasti ľudských práv v 21. storočí, od 30. marca 2007 podpísalo 127 krajín, pričom 25 z nich ich aj ratifikovalo. Na vstup do platnosti bola potrebná ratifikácia 20 krajín. Prvou krajinou, ktorá Dohovor ratifikovala, bola Jamajka a poslednou, ktorá 3. apríla naplnila potrebný počet krajín na vstup Dohovoru do platnosti, bol Ekvádor. 

Spolu s Dohovorom vstupuje 3.mája do platnosti aj Opčný protokol, ktorý jednotlivcom a skupinám umožní žiadať odškodnenie.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun Dohovor nazval "silným nástrojom, ktorý bude napomáhať odstraňovať prekážky, ktorým musia čeliť osoby s postihnutím". Ďalej povedal: "V našej snahe presadiť uplatňovanie všeobecných ľudských práv pre všetky osoby je to historická chvíľa; podieľame sa na vytváraní spoločnosti, ktorá bude prístupná pre všetkých".  

Dohovor sám o sebe nezavádza žiadne nové práva. Jeho cieľom je skôr zabezpečiť, aby bola aplikácia už existujúcich práv plne rozšírená a garantovaná pre osoby s postihnutím, ktorých počet sa na celom svete odhaduje na 650 miliónov.

"Prevažovalo tvrdenie, že osoby so zdravotným postihnutím boli už pokryté existujúcimi dohovormi o ľudských právach, ale skutočnosť bola výrazne odlišná, hovorí Akiko Ito, zástupkyňa OSN pre oblasť zdravotného postihnutia. "Osoby so zdravotným postihnutím bežne trpeli diskrimináciou na pracovnom trhu, v školách a pri využívaní verejne prístupných služieb. Cieľom Dohovoru je zabezpečiť, aby títo ľudia už viac neboli ignorovaní".   

Ratifikáciou Dohovoru sa štáty zaväzujú schváliť zákony a ďalšie opatrenia na zlepšenie práv zdravotne postihnutých osôb ako aj odstrániť legislatívne akty, zvyky a postupy, ktoré tieto osoby diskriminujú.

Dohovor, ktorý je jednou z najrýchlejšie dojednaných dohôd na pôde OSN a taktiež jednou z dohôd, ktorá najrýchlejšia vstúpila do platnosti, má silnú podporu zo strany členských krajín OSN ako aj globálneho hnutia v oblasti zdravotného postihnutia, ktoré intenzívne spolupracovalo na prípravných prácach na Dohovore.

Na oslavu vstupu do platnosti tohto Dohovoru zorganizuje OSN 12. mája mimoriadnu slávnosť v zasadacej miestnosti Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia vlád, systému OSN a občianskej spoločnosti.

V nasledujúcich šiestich mesiacoch sa očakáva zorganizovanie konferencie zmluvných strán.

* *** *

Pre viac informácií kontaktujte:

Francka Kuwonu
Sekcie OSN pre informovanie verejnosti
Tel. (+1-212) 963-8264
E-mail: Kuwonu@un.org