Tlačové správy

UNIS/SGSM/064
1. september 2008

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon:

"Negramotnosť má priamy dopad na ľudské zdravie"

Odkaz k Medzinárodnému dňu gramotnosti, 8. september 2008

VIEDEŇ, 8.september (Informačná služba OSN) - Každý piaty dospelý človek - celkom asi 774 miliónov ľudí - je negramotný, a preto žije bez prístupu k obrovským svetovým zdrojom písomnej komunikácie. Sedemdesiat päť miliónov detí nechodí do školy a ešte viac miliónov mladých ľudí skončilo školu bez dostatočnej úrovne gramotnosti na to, aby viedli produktívny a aktívny život v spoločnosti. Kedykoľvek by to boli ohromujúce čísla, či už pre jednotlivcov alebo pre spoločnosť, avšak vzhľadom na to, že o nich hovoríme v kontexte dnešnej informačnej spoločnosti, mali by nás vyburcovať k snahe podporovať zvyšovanie gramotnosti na celom svete.

Téma tohoročného Medzinárodného dňa gramotnosti "Gramotnosť a zdravie" má za cieľ pritiahnuť viac pozornosti k tomu, ako sú tieto dve oblasti prepojené. Negramotnosť má priamy dopad na ľudské zdravie. Znemožňuje ľuďom prečítať si príbalový leták k lieku. To znamená, že ľudia majú menšiu možnosť dozvedieť sa fakty o AIDS, malárii a ďalších infekčných chorobách. Skutočnosť, že dve tretiny osôb, ktoré sú negramotné, sú ženy a dievčatá - ktoré práve často nesú zodpovednosť za starostlivosť o chorých členov rodiny - znamená, že pravdepodobne nebudú mať informácie o prevencii, podporných službách a o tom, ako používať život zachraňujúce lieky a terapie.

Na zvýšenie gramotnosti bude nevyhnutné jasne zadefinovať príslušné politiky a zvýšiť investície do vzdelávania. Gramotnosť je nezastupiťeľná v snahe o dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov zameraných na zdravie matiek a na boj proti HIV, malárii, ako aj na najväčsie svetové výzvy týkajúce sa verejného zdravia. V tento Medzinárodný deň gramotnosti dovoľte nám všetkým - vládam, spoločenstvu OSN, donorom a občianskej spoločnosti - transformovať tento záväzok do ráznejších činov. Gramotnosť pre každého bude prínosom pre nás všetkých.

* *** *