Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/373
23. jún 2010

Novú kampaň o zdraví matiek a detskej úmrtnosti povzbudil pokrok, o ktorom sa hovorí v Správe o Miléniových rozvojových cieľoch

VIEDEŇ, 23.jún (Informačné centrum OSN) - Najnovšie údaje o miere úmrtnosti matiek a malých detí pravdepodobne povzbudia lídrov G8, k tomu, aby z tejto dlhodobo zanedbávanej zdravotnej problematiky medzinárodného rozvojového úsilia urobili na stretnutí koncom tohto týždňa prioritu roku 2010.

Podľa výročného hodnotenia OSN ôsmich Miléniových rozvojových cieľov (MRC), ktoré bolo dnes publikované, miera detskej úmrtnosti do 5 rokov klesla z 12,6 milióna prípadov v roku 1990 na približne 8,8 milióna v roku 2008, čo zodpovedá poklesu miery úmrtnosti zo100 úmrtí na 1000 živonarodených detí na 72 v roku 2008 (28%-ný úbytok). Avšak tento pokrok ešte stále nespĺňa predsavzatie cieľu 4 MRC, a síce dvojtretinové zníženie detskej úmrtnosti medzi rokmi 1990 a 2015, pričom milióny detí naďalej každoročne umierajú v tragicky nízkom veku.

V oblasti úmrtnosti matiek bol pokrok zaznamenaný vo viacerých krajinách, pričom predbežné údaje najnovšie naznačujú, že niektoré krajiny tento indikátor dokonca významne zredukovali. Aj napriek tomu je však tento pokles stále ďaleko od plánovanej 5,5% ročnej redukcie potrebnej na dosiahnutie cieľa 5 ako aj na významné skresanie miery úmrtnosti matiek o tri štvrtiny medzi rokmi 1990 a 2015, ako sa hovorí v správe OSN. Státisíce žien, z ktorých 99% žije v rozvojovom svete, ročne zomiera na následky tehotenstva alebo pôrodu.

"Zdravie matiek a detí dlho zaostávalo v plnení Miléniových rozvojových cieľov", povedal 14.apríla generálny tajomník OSN Pan Ki-mun na otvorení iniciatívy pre spoločný akčný plán vlád, predstaviteľov obchodného sektora, nadácií a mimovládnych organizácií. "My však vieme, že môžu byť motorom rozvoja", pokračoval, pričom ženy spomenul ako hnacie koleso pokroku a zdravých detí a zároveň východisko pre silnejšiu, lepšiu, vzdelanejšiu a produktívnejšiu občiansku spoločnosť.

Zdravie matiek je ťažké odmerať, pričom zároveň nedostatočná osveta o tomto probléme a neistota sú tými faktormi, ktoré najviac prispievajú k úmrtnosti matiek. Správa OSN 2010 o Miléniových rozvojových cieľoch však ukazuje, že priepasť medzi vidiekom a mestom v oblasti odbornej starostlivosti počas pôrodu sa zúžila, čo znamená, že čoraz väčší počet žien má možnosť využiť počas tehotenstva odbornú zdravotnú starostlivosť.

Cieľ 6 - opatrenia proti smrteľným chorobám

Pri príležitosti spustenia iniciatívy pre spoločný akčný plán generálny tajomník OSN Pan spomenul pokrok v boji proti HIV/ AIDS ako príklad úspešnosti kolektívneho úsilia, čo potvrdzujú aj údaje zo Správy MRC 2010.

"Zdá sa, že šírenie HIV sa stabilizovalo vo viacerých regiónoch a čoraz viac ľudí je schopných dožiť sa vyššieho veku", hovorí Správa, pričom poukazuje na pokrok pri dosahovaní cieľa MRC týkajúceho sa zastavenia šírenia HIV/ AIDS; tento pokrok sa začína javiť ako akýsi začiatok obratu vo vývoji pandémie AIDS. Úmrtnosť súvisiaca s AIDS kulminovala v roku 2004 počtom úmrtí 2,2 milióna, pričom v roku 2008 to boli 2 milióny.

Cieľ MRC 6 taktiež zahrňuje opatrenia týkajúce sa smrteľných chorôb akými sú AIDS, malária a tuberkulóza. Rozšírenie tuberkulózy kleslo v rozvojových regiónoch z 310 na 1000 v roku 1990 na 210 na 1000 v roku 2008. Tento celkový pokles zahŕňa vzostup miery prevalencie v subsaharskej Afrike z 300 na 1000 na 490 na 1000 počas toho istého obdobia. Miera úmrtnosti na tuberkulózu v subsaharskej Afrike bola počas roku 2003 na vzostupe, avšak odvtedy sa tento vývoj zvrátil a táto miera klesala, nie však na úroveň roku 1990, hovorí správa OSN.

Polovica svetovej populácie je ohrozená maláriou. Správa o MRC 2010 naznačuje, že v roku 2008 sa vyskytlo približne 243 miliónov prípadov nakazenia a približne 863 000 úmrtí. Z nich bolo 89% v Afrike.

Presnejšie údaje sú k dispozícii aj o rýchlom zvýšení výroby a používania posteľných sietí ošetrených insekticídmi. Medzi rokmi 2000 a 2009 sa v celej Afrike zdvojnásobila miera detí mladších ako päť rokov, ktoré spia pod antimalarickými sieťami, čo je faktor, ktorý určite prispel k zlepšeniu miery detskej úmrtnosti.

Svetoví lídri stanovujú akčný program na rok 2015

Na septembrovom summite OSN budú svetoví lídri hľadať dohodu o akčnom programe s cieľom stavať na úspechoch a znížovať medzery v plnení všetkých Miléniových rozvojových cieľoch s termínom 2015. Očakáva sa príchod viac ako 100 hláv štátov a vlád, ďalej lídrov zo súkromného sektora, nadácií a mimovládnych organizácií.

Osem Miléniových rozvojových cieľov, ktoré boli dohodnuté na septembrovom Miléniovom summite OSN v roku 2000, vytýčilo ciele na celosvetovej úrovni týkajúce sa znižovania extrémnej chudoby a hladu, zlepšovania zdravia a vzdelania, posilňovania postavenia žien a zabezpečenia trvalo udržateľného ekologického rozvoja do roku 2015.

Správa o Miléniových rozvojových cieľoch, ktorá je výročným hodnotením pokroku v plnení cieľov na základe regionálneho kľúča, odráža najkomplexnejší a najaktuálnejší súhrn údajov vypracovaný 25 agentúrami OSN a medzinárodnými agentúrami. Správu, ktorú vydalo Oddelenie OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti, označilo Valné zhromaždenie OSN ako oficiálny príspevok k summitu MRC. Kompletný súbor údajov použitý na prípravu správy je dostupný na stránke http://mdgs.un.org.

Viac informácií, tlačených materiálov a zoznam medziagentúrnych kontaktov pre médiá nájdete na webstránke www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Kontakty pre médiá:

Martina Donlon
Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti (New York)
Telefón: 001/ 212/ 963 6816
E-mail: donlon@un.org

Pragati Pascale
Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti (New York)
Telefón: 001/ 212/ 963 6870
E-mail: pascale@un.org

Sonja Wintersberger
zástupkyňa riaditeľa, UNIS Viedeň
Telefón: 0043/ 1/ 260 603 430
E-mail: sonja.wintersberger@unvienna.org
Webstránka: www.unis.unvienna.org