Tlačové správy

UNIS/OUS/010
16. február 2010

Ministri sa dohodli na konkrétnych krokoch pre ochranu životného prostredia v povodí Dunaja

VIEDEŇ, 16.február (Informačné centrum OSN) - Ministri a predstavitelia na vysokej úrovni zodpovední za vodný manažment z krajín povodia Dunaja - Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Čiernej Hory, Moldavska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Európskej komisie schválili "Dunajskú deklaráciu" na ministerskom stretnutí, ktoré sa konalo dnes v rakúskej Viedni, a ktorého organizátorom bola Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj.

"Vody Dunaja sú spoločné pre nás všetkých, a práve preto sa musíme všetci podieľať aj na zodpovednosti", povedal prezident ICPDR Mitja Bricelj. "Stretli sme sa, aby sme sa uistili, že zdroje povodia Dunaja sú riadené environmentálne udržateľným spôsobom".

Riadiaci plán pre povodie rieky Dunaj predstavuje konkrétne opatrenia na implementáciu do roku 2015 zamerané na zlepšenie životného prostredia v okolí Dunaja a jeho prítokov. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad znižovanie organického znečistenia a znečistenia pochádzajúceho z obydlí a z poľnohospodárstva, zastavenie škodlivých účinkov na životné prostredie v dôsledku zásahov človeka do rieky, napríklad výstavbou rybích priepustí, ďalej zavedenie čistiacich prostriedkov bez fosfátov na všetky trhy a efektívny manažment rizika havarijného znečistenia. Prijaté budú aj opatrenia na ochranu a opätovné prepojenie močarísk. Tento plán spĺňa kľúčové požiadavky Rámcovej smernice EÚ o vode.

"Dohovor o koordinovanej akcii na zlepšenie vôd v najdôležitejšom medzinárodnom riečnom povodí na svete je pozoruhodným úspechom a vyžaduje si intenzívny politický záväzok, ktorý tu bol dnes na tomto mieste vyjadrený" vysvetľuje výkonný tajomník ICPDR Philip Weller.

Na ministerskom stretnutí boli prijaté aj akčné plány pre 17 sub-povodí v oblasti povodia Dunaja. Tieto plány, vypracované v rámci Akčného programu ICPDR pre trvalo udržateľnú prevenciu povodní, obsahujú stovky konkrétnych opatrení vrátane re-naturalizovania močarísk, vytvorenia prírodných povodňových bariér, zmodernizovania hrádzí a zlepšenia systémov varovania a vytvárania prognóz. Krajiny Dunaja príjmu tieto kroky na ochranu svojho obyvateľstva pred povodňami a na zmiernenie škôd a strát v dôsledku povodní ako to bolo napríklad v rokoch 2002, 2005 a 2006.

"Náš úspech budeme merať výsledkami dosiahnutými pre 80 miliónov ľudí, ktorí povodie Dunaja nazývajú svojím domovom", dodal na záver pán Bricelj. "Dunaj a jeho prítoky ako napríklad Sáva a Tisa sú životne dôležitými cestami pre človeka aj prírodu. Opatrenia na ochranu sú nastavené a za nimi bude nasledovať už len spoločná realizácia."

Fotografie zo stretnutia na stiahnutie nájdete na webstránke ICPDR www.icpdr.org

* *** *

Viac informácií:

Jasmine Bachmann
Sekretariát ICPDR pri UNOV
Mobil: (+43-676) 845-200-220
E-mail: jasmine.bachmann@unvienna.org
Webstránka: www.icpdr.org