Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu

UNIS/SGSM/190
12.máj 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Migranti prispievajú k ekonomike hosťovskej krajiny"

Odkaz k Medzinárodnému dňu rodín, 15.máj 2010

VIEDEŇ, 15.máj (Informačné centrum OSN) - Témou tohtoročného Medzinárodného dňa rodín je dopad migrácie na rodiny na celom svete.

Nárast sociálnych a ekonomických rozdielov vytvára tlak a zároveň motivuje ľudí opustiť svoje domovy a vyhľadávať lepšie príležitosti. Mnohí migrujú z nutnosti, kvôli chudobe, nezamestnanosti, politickým alebo ozbrojeným konfliktom či porušovaniu ľudských práv.

Rodičia migrujú kvôli zlepšeniu sociálnych podmienok svojich detí a ďalších členov rodiny. V hosťovských krajinách si môžu muži a ženy zarobiť na lepšie živobytie a posielať svoj príjem domov rodine. Migranti prispievajú k ekonomike hosťovskej krajiny, pričom zároveň obohacujú jej sociálnu a kultúrnu štruktúru. Pracujúce migrantky môžu získať nezávislosť a samostatnosť, čím sa stávajú pozitívnym príkladom pre ostatné ženy.

Napriek mnohým výhodám predstavuje migrácia pre členov rodiny ťažké bremeno. Stáva sa, že sa migranti boria s neľútostnými životnými podmienkami, diskrimináciou a nízkymi príjmami. Často im chýba bezpečná sociálna sieť a taktiež neúmerne trpia v časoch ekonomických problémov. Nezamestnanosť môže mnohých zatlačiť až na spodnú priečku spoločnosti. Deti migrantov čelia mnohým emocionálnym a ekonomickým výzvam špecifických pre ich podmienky, obzvlášť väčšej zraniteľnosti voči obchodovaniu s ľudskými bytosťami, detskej práci a násiliu.

Na to, aby migranti mohli čo najlepšie využiť výhody migrácie, by vlády mali implementovať politiku, ktorá by migrantom pomohla adaptovať sa a prosperovať v hosťovskej krajine. Obraciam sa na tieto štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali a implementovali Medzinárodný dohovor o ochrane práv migrujúcich pracujúcich a členov ich rodín. V tento Medzinárodný deň rodín obnovme náš záväzok pomáhať a podporovať migrujúce rodiny na celom svete.

* *** *