Tlačové správy

UNIS/SGSM/191
14.máj 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Strata biodiverzity posúva ekologické systémy čoraz bližšie k hranici"

Odkaz k Medzinárodnému dňu biologickej diverzity, 22.máj 2010

VIEDEŇ, 22.máj (Informačné centrum OSN) - Rastlinné a živočíšne druhy a biotopy planéty ako aj všetko to, čo nám poskytujú, predstavujú základ nášho bohatstva, nášho zdravia a prosperity. Avšak aj napriek opakovaným globálnym záväzkom týkajúcich sa ochrany tohto dedičstva, rôznorodosť foriem života na Zemi klesá doteraz bezprecedentnou rýchlosťou. Strata biodiverzity posúva ekologické systémy čoraz bližšie k hranici, za ktorou už nebudú schopné spĺňať svoje životne dôležité funkcie.

Tento vývoj bude mať negatívny dopad na komunity všade na celom svete, avšak najviac budú trpieť najchudobnejší ľudia a najzraniteľnejšie krajiny. Sedemdesiat percent všetkých chudobných na celom svete žije na vidieku a je z hľadiska svojho denného prežitia a príjmu priamo závislých od biodiverzity. To je jeden z dôvodov, prečo bol cieľ stanovený svetovými lídrami v roku 2002 - do roku 2010 podstatne znížiť stratu biodiverzity - zaradený medzi Miléniové rozvojové ciele.

Termín je tu, avšak zhoršovanie stavu našich prírodných zdrojov naďalej rýchlo pokračuje. Aby bola tejto výzve opäť prinavrátená pozornosť, vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity. Koncom tohto roka, bezprostredne po septembrovom summite o Miléniových rozvojových cieľoch, zorganizuje Valné zhromaždenie osobitné stretnutie na vysokej úrovni, ktoré poskytne potrebný impulz pre októbrový summit o biodiverzite v meste Nagoja. Cieľom bude nová vízia pre biodiverzitu.

Táto nová vízia musí podporovať zachovanie a udržateľné využívanie biologickej diverzity ako aj spravodlivé zdieľanie výhod vyplývajúcich z jej využívania. Taktiež musí uznať blízky vzťah medzi naším prírodným kapitálom a našimi rozvojovými cieľmi, čo je myšlienka, ktorá je prenesená do témy tohtoročného Medzinárodného dňa biologickej biodiverzity, "biodiverzity pre rozvoj a zmierňovanie chudoby".

Porozmýšľajme v tento Medzinárodný deň biodiverzity o príčinách ústupu biodiverzity a urobme niečo pre jeho zastavenie. Prispôsobme naše politiky a postoje tak, aby odrážali reálnu hodnotu všetkých druhov a biotopov. Uznajme, že biodiverzita je život - náš život. Konajme v záujme jeho zachovania ešte skôr ako bude neskoro.

* *** *