Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/245
7.marec 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Len prostredníctvom rovnakého zastúpenia žien vo všetkých oblastiach života môžeme dúfať v dosiahnutie trvalo udržateľnej, mierovej a spravodlivej spoločnosti"

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien,
8.marec 2011

VIEDEŇ, 8.marec (Informačná služba OSN) - Keď si pred sto rokmi svet prvýkrát pripomínal Medzinárodný deň žien, rodová rovnosť a posilňovanie postavenia žien boli do značnej miery radikálnymi myšlienkami. Pri príležitosti stého výročia si pripomíname významný pokrok dosiahnutý vďaka odhodlanému presadzovaniu, konkrétnym činom a osvieteným politickým opatreniam. Ženy sú však ešte stále v mnohých krajinách a spoločnostiach druhoradými občiankami.

Hoci sa rodová medzera v oblasti vzdelávania zužuje, v rámci krajín a medzi nimi existujú veľké rozdiely, pričom veľkému počtu dievčat je stále odopieraný prístup ku školskému vzdelaniu, z ktorého predčasne odchádzajú alebo ho dokončujú so slabými zručnosťami či nižšími príležitosťami na uplatnenie. Ženy a dievčatá naďalej znášajú neprijateľnú diskrimináciu a násilie, neraz zo strany vlastných partnerov alebo príbuzných. Byť ženou doma, v škole, na pracovisku a v komunite často znamená byť zraniteľnou. A v mnohých konfliktných zónach je sexuálne násilie úmyselne a systematicky používané na zastrašovanie žien a celých komunít.

Moja kampaň UNiTE to End Violence Against Women (Jednotne za ukončenie násilia na ženách) spolu so Sieťou mužských lídrov pracuje na zastavení beztrestnosti a zmene myslenia. Na medzinárodnej úrovni čoraz viac silnie presvedčenie trestať sexuálnu agresivitu v konfliktoch a urobiť viac pre implementáciu historickej rezolúcie Bezpečnostnej rady č.1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, ktorá upozorňuje na dôležitosť zapojenia žien do všetkých aspektov budovania a udržiavania mieru.

Ďalšia oblasť, kde naliehavo potrebujeme vidieť výrazný pokrok, je zdravie žien a detí. Septembrový summit 2010 o Miléniových rozvojových cieľoch uznal veľkú dôležitosť tejto otázky a členské štáty a filantropická komunita sa zaviazali k silnej podpore mojej globálnej stratégie na nasledujúce štyri roky - zachraňovať životy a zlepšovať zdravie žien a detí.

V oblasti rozhodovania preberá čoraz viac žien v čoraz väčšom počte krajín svoje oprávnené miesto v parlamente. V súčasnosti stoja ženy na čele štátov alebo vlád stále v menej ako 10% krajín. Dokonca aj tam, kde sa ženy nachádzajú na prominentných postoch v politike, je ich zastúpenie v iných oblastiach rozhodovania vrátane vysokého manažmentu v biznise a priemysle často kriticky poddimenzované. Nedávna iniciatíva OSN - Princípy posilňovania postavenia žien, ktoré teraz prijalo viac ako 130 veľkých korporácií - má za cieľ napraviť túto nerovnováhu.

Tohtoročné pripomenutie si Medzinárodného dňa žien sa zameriava na rovnaký prístup ku vzdelávaniu, školeniam a k vede a technológii. Mobilné telefóny a internet napríklad môžu ženám umožniť zlepšiť si zdravie a blahobyt svojich rodín, využiť príležitosti na zárobok a chrániť sa pred zneužívaním a zraniteľnosťou. Prístup k takýmto nástrojom podporený vzdelávaním môže ženám pomôcť prelomiť kruh chudoby, bojovať proti nespravodlivosti a uplatniť si svoje práva.

Tohtoročné otvorenie úradu OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie žien - OSN Ženy - názorne dokazuje náš úmysel prehĺbiť prácu na tejto agende. Len prostredníctvom plného a rovnakého zastúpenia žien vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života môžeme dúfať v dosiahnutie trvalo udržateľnej, mierovej a spravodlivej spoločnosti, ktorú sľubuje Charta OSN.

* *** *