Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/278
23. jún 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Mučenie a iné formy krutého, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania a trestania nikdy nemôžu byť ospravedlnené"

Odkaz k Medzinárodnému dňu na podporu obetí mučenia,
26. jún 2011

VIEDEŇ, 26. jún (Informačná služba OSN) - Mučenie je surovým pokusom o zničenie vedomia vlastnej dôstojnosti a ľudskej hodnoty jednotlivca. Slúži tiež ako vojenská zbraň, ktorá rozširuje teror nielen na svoje priame obete, ale na celé komunity a spoločnosť. V tento Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia vzdávame úctu mužom a ženám, ktorí trpeli, znášajúc svoje trápenie s odvahou a vnútornou silou. Zároveň oplakávame tých, ktorí neprežili.

Štáty musia prijať účinné legislatívne, administratívne, súdne alebo iné opatrenia, aby predchádzali mučeniu na každom území, patriacom pod ich jurisdikciu. Žiadne výnimočné okolnosti tu neexistujú - nech ide o vojnový stav alebo hrozbu vojny, vnútornú politickú nestabilitu či akýkoľvek iný stav verejnej pohotovosti alebo národnej bezpečnosti. Medzi záväzky štátov tiež patrí povinnosť poskytnúť účinnú a okamžitú náhradu, kompenzáciu a rehabilitáciu všetkým obetiam mučenia.

Návrat k všednému životu po zážitku mučenia je náročný. Trustový fond OSN pre obete mučenia pomáha jednotlivcom a organizáciám po celom svete zmierňovať fyzické a psychické bolesti, nanovo budovať zničené životy a podporovať právo na pravdu a spravodlivosť prostredníctvom právnej pomoci. Moja vďaka patrí tým vládam a spolupracovníkom, ktorí túto pomoc umožňujú. Vyzývam všetkých členov medzinárodného spoločenstva, aby Fond podporili. Zároveň vyjadrujem uznanie množstvu jednotlivcov a organizácií, ktorí obetiam mučenia a ich rodinám poskytujú zdravotnú, psychologickú, právnu a sociálnu pomoc.

Nedávne vstúpenie do platnosti Medzinárodného dohovoru na ochranu všetkých osôb pred núteným zmiznutím je vítaným prínosom v odbore medzinárodného práva, zameranom na problematiku ľudských práv. Nútené zmiznutie je totiž ďalším prejavom mučenia. Apelujem na všetky členské štáty, aby umožnili úplný a ničím neobmedzený prístup Osobitného spravodajcu OSN pre otázky mučenia na miesta, kde sa na ich území nachádzajú ľudia pozbavení slobody.Vyzývam tiež štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali Dohovor proti mučeniu, a aby umožnili jednotlivcom podávať sťažnosti, za použitia jeho nástrojov.

V čase, keď sa oprávnené úsilie ľudí o väčšiu slobodu, dôstojnosť a lepší život v mnohých oblastiach sveta príliš často stretáva s násilím a represiou, nalieham na štáty, aby rešpektovali základné práva všetkých ľudí. Mučenie a iné formy krutého, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania a trestania, nech sa dejú kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností, nikdy nemôžu byť ospravedlnené.

* *** *