Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/324
21.marec 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Zabezpečenie trvalého využívania najdôležitejšieho obmedzeného zdroja - vody"

Odkaz k Svetovému dňu vody,
22.marec 2012

VIEDEŇ, 22.marec (Informačná služba OSN) - Nasýtenie rastúcej celosvetovej populácie a zaistenie potravinovej a výživovej bezpečnosti pre všetkých počas nasledujúcich desaťročí závisí od zvyšovania produkcie potravín. To znamená, že musíme zabezpečiť trvalé využitie najdôležitejšieho obmedzeného zdroja - vody.

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je voda a potravinová bezpečnosť. Poľnohospodárstvo je nesporne hlavným odberateľom sladkej vody. Kým nezlepšíme našu schopnosť rozvážne nakladať s vodou v poľnohospodárstve, nepodarí sa nám zastaviť hlad a otvoríme dvere rade ďalších problémov ako sucho, hlad a politická nestabilita.

V mnohých častiach sveta sa nedostatok vody zvyšuje, pričom miera rastu poľnohospodárskej výroby sa spomalila. Zároveň sa zhoršuje riziko klimatických zmien a ich miera nevyspytateľnosti pre poľnohospodárov, najmä tých chudobných v nízkopríjmových krajinách, ktorí sú najzraniteľnejší a najťažšie sa prispôsobujú.

Tieto navzájom súvisiace problémy zintenzívňujú súperenie medzi komunitami a krajinami o vzácne vodné zdroje, zhoršujú staré bezpečnostné dilemy, vytvárajú nové a bránia naplneniu základného ľudského práva na potraviny, vodu a hygienické podmienky. Pri čísle 1 miliarda hladujúcich a približne 800 miliónov ľudí stále bez prístupu dodávky pitnej vody, je potrebné urobiť ešte dosť smerom k posilneniu základov lokálnej, národnej a celosvetovej stability.

Zaručenie trvalej potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti dodávky pitnej vody pre všetkých si bude vyžadovať plné zapojenie sa všetkých sektorov a aktérov. To znamená aj transfer vhodných vodných technológií, posilnenie drobných producentov potravín a zachovanie hlavných služieb ekosystému. Budú potrebné politiky podporujúce právo prístupu k vode pre všetkých, väčšia schopnosť regulácie a rodová rovnosť. Podstatné budú aj investície do infraštruktúry vody, rozvoja vidieka a riadenia vodných zdrojov.

Povzbudením pre nás všetkých by mal byť obnovený politický záujem o potravinovú bezpečnosť, čo dokazuje vysoká priorita, ktorá bola tejto otázke prisúdená v agendách G8 a G20, ďalej dôraz na súvislosť medzi potravinami, vodou a energiou v správe môjho Globálneho panela trvalej udržateľnosti ako aj rastúci počet krajín pristupujúcich k projektu Zvyšovanie výživy (Scale Up Nutrition).

V tento Svetový deň vody vyzývam všetkých partnerov, aby naplno využili príležitosť, ktorú im poskytuje Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio +20. V Riu budeme potrebovať prepojiť bezpečnosť dodávky vody s potravinovou a bezpečnosťou výživy v kontexte zelenej ekonomiky. Voda bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní takej budúcnosti, akú chceme.

* *** *