Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/399
19.december 2012

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu migrantov

18.december 2012

VIEDEŇ, 18.december (Informačná služba OSN) - V každom okamihu a všade na celom svete ľudia opúšťajú krajiny, v ktorých žijú, a odchádzajú hľadať bezpečnejší a lepší život. V celosvetovom meradle sa takto presúva viac ako 214 miliónov ľudí. Mnohí, ktorí unikajú pred ťažkými podmienkami, sa stretnú s ešte väčšími ťažkosťami akými sú napríklad porušovanie ľudských práv, chudoba a diskriminácia. Títo migranti však vlastnia viac ako len strach a neistotu: majú nádej, odvahu a odhodlanie vybudovať si lepší život. S tou správnou podporou môžu stále prispieť k pokroku spoločnosti.

Migrácia je globálnou otázkou, ktorá oprávnene priťahuje čoraz viac pozornosti na celom svete. Budúci rok Valné zhromaždenie OSN organizuje Druhý dialóg na vysokej úrovni na tému Medzinárodná migrácia a rozvoj, ktorého cieľom je dať členským štátom a ich partnerom príležitosť na diskusiu o praktických opatreniach, ktoré majú napomáhať mobilite pracovnej sily, posilňovať trvalo udržateľný rozvoj a chrániť práva migrantov, najmä žien a detí.

Venovať pozornosť právam migrantov je obzvlášť dôležité v čase globálnej ekonomickej a finančnej krízy. Stenčovanie rozpočtov sprevádzajú úsporné opatrenia, ktoré diskriminujú migrujúcich pracovníkov; xenofóbne frázy, ktoré povzbudzujú násilie voči nepravidelným migrantom a návrhy zákonov o imigrácii, ktoré polícii umožňujú prisudzovať migrantom beztrestnosť. V čase klesajúcej ekonomiky sa oplatí si pripomenúť, že od práce migrantov a migrujúcich podnikateľov, ktorí pomáhajú vytvárať pracovné miesta, závisia celé sektory ekonomiky.

Keď sa politika migrácie vytvára bez ohľadu na zraniteľnosť, marginalizáciu a diskrimináciu, milióny migrantov sa stávajú lacnou, jednorazovou pracovnou silou, obetnými baránkami neúspešných ekonomických a sociálnych politík či dokonca obeťami nejasných vojen proti "nelegálnej migrácii".

Postupne ako sa mobilita ľudí stáva zložitejšou a cestovanie migrantov riskantnejšie, je čoraz nutnejšie vytvárať národné politiky, ktoré migráciu zohľadňujú v zmysle princípov ľudských práv.

V období prípravy na Dialóg na vysokej úrovni dúfam, že pri zaoberaní sa témou migrácie budú členské štáty považovať ľudské práva za ústredné; orgány na národnej úrovni povzbudzujem, aby prijali také opatrenia, ktoré nepravidelnú migráciu dekriminalizujú, nastavujú účinné alternatívy voči zadržiavaniu migrácie a zabezpečia, aby imigračné orgány nezasahovali do fungovania služieb verejnosti ako napríklad v prípade zdravotných sestier či učiteľov. Taktiež dúfam, že účastníci riadne zvážia otázku migrácie v kontexte globálnej rozvojovej agendy po roku 2015.

V tento Medzinárodný deň migrantov vyzývam členské štáty, aby ratifikovali a implementovali všetky nástroje týkajúce sa tejto otázky. Vyzývam všetkých ľudí, aby pomohli posilňovať principiálnu, praktickú a konštruktívnu diskusiu o tom, ako môžeme zabezpečiť ochranu týchto práv všetkých migrantov, kdekoľvek už sú a akékoľvek je už ich postavenie.

* *** *