Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/473
14.október 2013

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

17.október 2013

VIEDEŇ, 14.október (Informačná služba OSN) - Tohtoročný Medzinárodný deň za odstránenie chudoby si pripomíname práve v období, kedy sa medzinárodné spoločenstvo snaží o dva ciele: zintenzívniť snahy na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov (MRC) a sformulovať nasledujúcu skupinu cieľov, ku ktorým bude smerovať naše úsilie po dosiahnutí cieľového roku 2015 na splnenie MRC.     

Táto post-agenda po roku 2015 musí tému odstránenia chudoby zaradiť ako svoju najvyššiu prioritu a naďalej si ako svoju kľúčovú tému ponechať trvalo udržateľný rozvoj. Aj napriek všetkému je nasmerovanie celého sveta na cestu trvalo udržateľného rozvoja jediným spôsobom, ako sa nevrátiť späť z cesty odstraňovania chudoby.

Máme pred sebou veľa práce. Hoci sa miera chudoby výrazne znížila, pokrok nebol rozdelený rovnomerne. Náš zásadný úspech, zníženie chudoby o polovicu, by nás nemal zaslepiť, keďže viac ako 1,2 miliardy ľudí na celom svete stále žije v extrémnej chudobe.    

Ešte stále príliš veľa ľudí, najmä žien a dievčat, naďalej nemá prístup k dostatočnej zdravotnej starostlivosti a hygienickým podmienkam, kvalitnému vzdelaniu a primeranému bývaniu. Mnohým mladým ľuďom stále chýba zamestnanie a zručnosti, ktoré by zodpovedali požiadavkám trhu. Zvyšovanie nerovností v mnohých krajinách, bohatých aj chudobných, podporuje vylúčenie z ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti, pričom vieme, že dopad klimatických zmien a strata biodiverzity najviac zasahujú najchudobnejších. To celé hovorí v prospech potreby silných a ochotných inštitúcií.        

Potrebujeme viac vypočuť a robiť pre tých, ktorých hlasy často zostávajú nevypočuté - pre ľudí žijúcich v chudobe, najmä pôvodných obyvateľov, starších ľudí, ľudí žijúcich s hendikepom, nezamestnaných, migrantov a menšiny. Potrebujeme ich podporiť v ich snahe uniknúť chudobe a budovať lepšie životy pre nich a ich rodiny.

Ak máme uskutočniť takú budúcnosť, akú chceme pre všetkých, musíme si vypočuť a všímať si volanie tých, ktorí sú odsunutí na okraj. Práve tomuto sa za posledný rok venovala OSN, keď viedla celosvetovú konverzáciu o tom, aký chceme svet. Takýto dialóg musí pokračovať ďalej - a viesť k aktívnemu a zmysluplnému začleňovaniu ľudí žijúcich v chudobe - vzhľadom na to, že všade na celom svete sledujeme priebeh ukončovania chudoby.          

Spolu môžeme budovať trvalo udržateľný svet prosperity, mieru, spravodlivosti a rovnosti - život v dôstojnosti pre všetkých. 

* *** *