Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/NAR/1245
26.jún 2015

Svetová správa o drogách 2015: miera užívania drog je ustálená, prístup k liečbe HIV a drogovej závislosti je stále nízky

Riaditeľ UNODC považuje celosvetový počet úmrtí v súvislosti s drogami za neprijateľný. Celosvetové pestovanie ópia je najvyššie od konca 30. rokov 20.storočia.

VIEDEŇ, 26.jún (Informačná služba OSN) - Častosť výskytu užívania drog sa podľa Svetovej správy o drogách 2015 Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) celosvetovo stabilizovala. Odhaduje sa, že na celom svete v roku 2013 užilo nejakú nelegálnu drogu celkovo 246 miliónov ľudí, teda približne 5% ľudí vo veku od 15 do 64 rokov. Asi 27 miliónov ľudí z nich sú užívatelia majúci ťažkosti a takmer polovica z nich si pichá drogy. V roku 2013 malo HIV asi 1,65 milióna ľudí, ktorí si pichajú drogy. U mužov je trikrát vyššia pravdepodobnosť, že budú užívať marihuanu, kokaín a amfetamíny, u žien je naopak vyššia pravdepodobnosť, že budú nesprávne užívať predpísané opiáty a sedatíva.     

Vo svojom prejave k Medzinárodnému dňu boja proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi výkonný riaditeľ Jurij Fedotov poznamenal, že hoci je miera užívania drog celosvetovo stabilná, len každý šiesty užívateľ drog majúci ťažkosti má aj prístup k liečbe. "Zdá sa, že pri prístupe k liečbe čelia prekážkam najmä ženy - hoci v globálnom priemere je každý tretí užívateľ drog žena, opäť žena je len každý piaty liečiaci sa užívateľ". Jurij Fedotov ďalej vyhlásil, že je potrebné viac zlepšovať porozumenie a riešenie otázky drogovej závislosti ako chronického zdravotného stavu, ktorý, rovnako ako iné chronické choroby ako cukrovka alebo vysoký tlak, si vyžadujú dlhodobú neprerušovanú liečbu a starostlivosť. "Neexistuje rýchle a jednoduché riešenie drogovej závislosti a my potrebujeme investovať do dlhodobých riešení založených na lekárskych dôkazoch".          

Užívanie drog a ich dopad na zdravie

Stabilný, no stále neprijateľne vysoký počet užívateľov drog celosvetovo naďalej predčasne zomiera, povedal šéf UNODC. V roku 2013 to bolo približne 187 100 úmrtí súvisiacich s užívaním drog. Svetová správa o drogách obsahuje údaje zozbierané v spolupráci s UNAIDS, WHO a Svetovou bankou o výskyte HIV v skupine osôb, ktoré si pichajú drogy. V niektorých krajinách sú ženy, ktoré si pichajú drogy, náchylnejšie voči infekcii HIV ako muži a výskyt HIV tu teda môže byť vyšší medzi ženami, ktoré si pichajú drogy ako ich mužskými náprotivkami. Počet nových infekcií HIV v skupine pichajúcich si drogy klesol v rokoch 2010 - 2013 približne o 10% : z odhadovaných 110 000 na 98 000. Svetová správa o drogách však poukazuje aj na to, že mnohé rizikové faktory vrátane prenosu infekčných chorôb ako napríklad HIV alebo hepatitída C ako aj výskytu predávkovania drogami, spôsobuje 15 krát vyššiu mieru úmrtia v skupine pichajúcich si drogy ako vo zvyšku populácie.            

Hoci sa užívanie opiátov (heroínu a ópia) celosvetovo nezmenilo a užívanie kokaínu celkovo kleslo, užívanie marihuany a užívanie farmaceutických opiátov bez lekárskeho predpisu naďalej rástlo. Z údajov v správe vyplýva, že problémami trpia užívatelia marihuany, a že marihuana sa môže stať ešte škodlivejšia, čo je vo viacerých regiónoch sveta vidieť aj na vyššom počte osôb, ktoré po prvý krát vyhľadali liečbu. Dopyt po liečbe sa takisto zvýšil aj v prípade stimulantov amfetamínového typu (ATS) - vrátane metamfetamínov a MDMA alebo "extázy" - ako aj v prípade nových psychoaktívnych látok (NPS) známych aj ako "legal highs".

Dodávanie nelegálnych drog a trhy

Užívateľmi farmaceutických opiátov a opiátov ako heroín a ópium je približne 32,4 miliónov ľudí - alebo 0,7% celosvetovej dospelej populácie. Podľa odhadov dosiahla v roku 2014 celosvetová produkcia ópia  7554 ton - čo je druhá najvyššia úroveň od 30. rokov 20.storočia, a to najmä vďaka výraznému zvýšeniu pestovania v Afganistane, najväčšom pestovateľovi ópia. Celkové globálne množstvo zadržaného heroínu stúplo o 8%, zatiaľ čo zadržanie nelegálneho morfínu kleslo o 26% v období od 2012 -2013.    

Hoci pašovanie námornými cestami nie je najrozšírenejší spôsob obchodovania s drogami, policajné operácie na mori sa javia ako najefektívnejšie, keďže priemerné množstvo zhabaných drog je touto cestou porovnateľne  vyššie. Napríklad v rokoch 2009 - 2014 bol priemerne zhabaný objem drog na mori 365kg, zatiaľ čo na súši (cestné a železničné komunikácie) to bolo 107kg a vo vzduchu 10kg. Svetová správa o drogách 2015 taktiež upozorňuje na dynamickú zmenu v cestách používaných na pašovanie opiátov, vďaka čomu sa afganský heroín dostal na nové trhy. Z nedávnych údajov vyplýva, že veľké objemy drog afganského heroínu sa pašujú cez Indický oceán do východnej a južnej Afriky. Západná Afrika zostáva aj naďalej prekladiskom pre pašovanie kokaínu cez Atlantik do Európy, pričom východná Európa sa formuje ako tranzitná oblasť a cieľová stanica pre túto drogu.          

Z aktuálnej Svetovej správy o drogách ďalej vyplýva, že pestovanie kokaínovníka v roku 2013 naďalej klesalo, odvtedy čo v 90.rokoch dosiahlo najnižšiu úroveň. Užívanie kokaínu je celosvetovo rozšírené u 0,4% dospelej populácie, a jeho užívanie zostáva naďalej vysoké v západnej a strednej Európe, Severnej Amerike a Oceánii (Austrálii), hoci posledné údaje ukazujú celkovo klesajúci trend. Užívanie marihuany je na vzostupe a naďalej vyzerá byť na vysokej úrovni v západnej a strednej Afrike, západnej a strednej Európe, Oceánii a Severnej Amerike. Údaje na rok 2013 ukazujú, že sa zvýšilo množstvo zhabaného  konope, 5764 ton, a živice hašišovej, 1416 ton.        

Na globálnom trhu syntetických drog dominujú metamfetamíny a ďalej sa rozširujú do východnej a juhovýchodnej Ázie. Užívanie kryštalického metamfetamínu stúpa v regiónoch Severnej Ameriky a Európy. Zadržanie stimulantov metamfetamínového typu od roku 2009 - ktoré sa takmer zdvojnásobilo na viac ako 144 ton v rokoch 2011 a 2012 a zostalo na vysokej úrovni v roku 2013 - taktiež poukazuje na rýchlu expanziu na svetové trhy. Do decembra 2014 nahlásilo 95 krajín a území celkovo 541 nových psychoaktívnych látok, ktoré majú negatívny dopad na zdravie - čo je 20% zvýšenie v porovnaní so 450 novými látkami v minulom roku.

Alternatívny rozvoj ako dlhodobá stratégia voči pestovaniu nelegálnych plodín

Svetová správa o drogách 2015 sa tematicky zameriava na alternatívny rozvoj, dlhodobú stratégiu zacielenú na vyvinutie alternatívnych zdrojov príjmu pre farmárov závislých od pestovania nelegálnych drog. Motorom tejto aktivity sú mnohé faktory ako napr. marginalizácia, nedostatočná bezpečnosť a sociálna a politická situácia vidieckych komunít. Cieľom alternatívneho rozvoja je zredukovať túto zraniteľnosť a konečne odstrániť pestovanie nelegálnych drog. Viac ako 40 rokov skúseností ukázalo, že tento prístup funguje pri dlhodobej vízii, dostatočnom financovaní a politickej podpore zakomponovať tento prístup do širšieho rozvoja a vládnej agendy. Obchodovanie s legálnymi výrobkami, pôdou, pozemkovými právami a trvalo udržateľný manažment ako aj využívanie pôdy sú kľúčové pre dlhodobý úspech alternatívneho rozvoja. "Nanešťastie tohtoročná Svetová správa o drogách taktiež ukazuje, že rozsiahla politická podpora alternatívneho rozvoja zatiaľ nezískala financovanie", dodal Jurij Fedotov, keď hovoril o delení sa o zodpovednosť v boji proti nezákonným drogám. Finančné zdroje krajín OECD na podporu alternatívneho rozvoja klesli o 71% medzi 2009 - 2013, pričom v súčasnosti predstavujú len 0,1% svetovej rozvojovej pomoci. Výkonný riaditeľ UNODC poznamenal, že počas príprav na budúcoročné osobitné zasadanie Valného zhromaždenia OSN o globálnych problémoch s drogami, rozvojová agenda po roku 2015 môže pomôcť podporiť snahy alternatívneho rozvoja zahŕňajúce širšie opatrenia zamerané na dodávanie drog a záujem o ne.

Link k správe: http://www.unodc.org/wdr2015/

* *** *

Viac informácií:

Kevin Town
Public Information Officer
E-mail: kevin.town[at]unodc.org