Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1033
25.jún 2020

Generálny tajomník OSN

Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

26.jún 2020

Vzájomná podpora a dôveryhodné informácie sa ukázali ako piliere efektívnej reakcie na pandémiu COVID-19 ako aj zachraňovania životov.

Spolupráca, spoľahlivé údaje a opatrenia založené na faktoch sú kľúčové pre riešenie mnohých výziev, ktoré nám kladie globálny problém s drogami, ochrana bezpečnosti ľudí a plnenie Cieľov udržateľného rozvoja.

Téma tohtoročného Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - "Lepšie znalosti pre lepšiu starostlivosť" - hovorí o potrebe budovať riešenia vychádzajúce z faktov a spoločnej zodpovednosti.

Medzinárodné spoločenstvo má pevné základy na to, aby mohlo konať. Právny rámec a záväzky, na ktorých sa dohodlo, sú zakotvené v Ministerskom vyhlásení Komisie pre omamné látky z roku 2019.  Organizácia Spojených národov, v súlade so spoločným postojom k politike drog, takisto obohacuje aj databázu faktov, napríklad prostredníctvom výročnej Svetovej správy o drogách UNODC.

Musíme sa snažiť stavať na tom, čo funguje. Keď som bol pred viac ako dvadsiatimi rokmi predsedom vlády Portugalska, môj kabinet zaviedol protidrogovú politiku, ktorá spočívala v dôrazných opatreniach v dvoch oblastiach. V prvom rade šlo o tvrdý zásah voči obchodovaniu s drogami a tým, ktorí profitujú z ľudskej biedy. Následne sme zabezpečili, aby liečbu dostali tí, ktorí ju potrebujú. Ľudia, u ktorých sa rozvinie závislosť na drogách, sú v prvom rade pacienti a obete. Tento prístup sa ukázal ako úspešný a spotreba drog významne klesla, najmä medzi mladými ľuďmi. Dnes patrí Portugalsko medzi európske krajiny s najnižšou mierou úmrtnosti v súvislosti s užívaním drog.

Spoločne môžeme vyvinúť udržateľné alternatívy voči nezákonnému pestovaniu drog; riešiť obchod s drogami a na to napojený organizovaný zločin; a taktiež pokročiť v uplatňovaní spravodlivosti ako aj v prevencii, liečbe a rehabilitačných službách pri užívaní drog a s tým súvisiacou intervenciou v oblasti HIV. Môžeme to urobiť spôsobom, ktorý je citlivý k potrebám žien, mladých ľudí a marginalizovaných skupín, s rešpektom voči ľudským právam.   

* *** *