Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/NAR/1481
5.marec 2024

Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok (INCB) vo výročnej správe upozorňuje na úlohu internetu pri obchodovaní s drogami a ich užívaní

Medzinárodný výbor pre kontrolu omamných látok (INCB) vo svojej výročnej správe za rok 2023:

- zistil, že obchodovanie s drogami cez internet zvýšilo dostupnosť drog na nelegálnom trhu;

- varuje, že bezpečnosť pacientov ohrozujú nelegálne internetové lekárne, ktoré predávajú lieky bez lekárskeho predpisu priamo spotrebiteľom;

- upozorňuje na neľahkú úlohu orgánov činných v trestnom konaní pri monitorovaní a stíhaní drogových aktivít na internete;

- vidí priestor na využitie internetu a sociálnych médií na kampane zamerané na prevenciu užívania drog a na zlepšenie prístupu k službám liečenia pri užívaní drog;

- vyzýva vlády, aby využívali celú škálu nástrojov a programov INCB v boji proti zneužívaniu internetu na obchodovanie s drogami, a

- vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi v dostupnosti a spotrebe legálnych liekov na liečbu bolesti.

VIEDEŇ, 5.marec (Informačná služba OSN) – Postupne sa rozvíjajúce obchodovanie s drogami cez internet predstavuje pre kontrolu drog nové výzvy, uvádza vo svojej výročnej správe Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok (INCB). Podľa Úradu sa dá internet využiť aj na prevenciu a liečbu užívania drog s cieľom chrániť zdravie a kvalitu života ľudí.

Zvýšenie dostupnosti nelegálnych drog na internete, využívanie internetových platforiem a sociálnych médií zločineckými skupinami a zvýšenie rizika úmrtí na predávkovanie v dôsledku dostupnosti fentanylu a iných syntetických opioidov na internete patria medzi hlavné výzvy v oblasti kontroly drog v ére internetu.

„Vidíme, že obchodovanie s drogami neprebieha len na temnom, tzv. dark webe. Zločinci využívajú aj legitímne platformy elektronického obchodu. Vyzývame vlády, aby spolupracovali so súkromným sektorom a projektmi INCB na prevencii a odhaľovaní obchodovania s drogami a inými nebezpečnými látkami na internete,“ povedal Jallal Toufiq, prezident INCB.

Využívanie sociálnych médií a iných internetových platforiem znamená, že obchodníci s drogami môžu ponúkať svoje produkty veľkému globálnemu publiku. Rôzne tradičné platformy sociálnych médií sa využívajú ako miestne trhoviská a nevhodný obsah je široko prístupný deťom a dospievajúcim.

Na zabránenie odhaleniu sa bežne používajú šifrovacie metódy, anonymné prehliadanie na darknete a kryptomeny, čo spôsobuje ťažkosti pri stíhaní trestných činov obchodovania na internete. Páchatelia môžu presunúť svoje aktivity na územia s menej intenzívnymi opatreniami orgánov činných v trestnom konaní alebo miernejšími sankciami, alebo sa usadiť v krajinách, kde sa môžu vyhnúť vydaniu. Ďalšou komplikáciou je samotný rozsah online aktivít. V jednom prípade vo Francúzsku orgány činné v trestnom konaní zhromaždili viac ako 120 miliónov textových správ zo 60 000 mobilných telefónov.

Bezpečnosť pacientov ohrozujú aj nelegálne internetové lekárne, ktoré predávajú lieky bez lekárskeho predpisu priamo spotrebiteľom. Spotrebitelia tak nemôžu vedieť, či ide o falšované, neschválené alebo dokonca nelegálne lieky. Celosvetový obchod s nelegálnymi liekmi sa odhaduje na 4,4 miliardy USD.

Možnosti liečby a prevencie drogových závislostí

Úrad vidí priestor na využitie internetových platforiem na prevenciu užívania drog na nelekárske účely, zvyšovanie povedomia o škodlivosti užívania drog a podporu kampaní v oblasti verejného zdravia. Vlády môžu využívať platformy sociálnych médií na realizáciu kampaní zameraných na prevenciu užívania drog s cieľom predchádzať zneužívaniu látok najmä medzi mladými ľuďmi.

„Existujú príležitosti na využívanie sociálnych médií a internetu na prevenciu užívania drog, zvyšovanie povedomia o ich škodlivosti a zlepšenie prístupu k službám liečby drogových závislostí,“ povedal prezident INCB Toufiq. „Zároveň nás znepokojuje čoraz častejšie využívanie sociálnych médií na predaj drog, a to aj deťom, a spôsoby, akými zločinci využívajú internetové platformy na nezákonnú činnosť.“

Telemedicína a internetové lekárne by mohli zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, pomôcť osloviť pacientov s poruchami užívania drog a poskytnúť služby liečby drogových závislostí väčšiemu počtu ľudí. Internetové platformy by sa mohli využívať aj na zdieľanie informácií o nežiaducich dôsledkoch užívania drog a na oznamovanie varovaní pred falšovanými liekmi, čo by mohlo zachrániť životy.

Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná na riešenie tohto rastúceho trendu

Vzhľadom na globálny charakter online platforiem je spolupráca mimoriadne dôležitá pre identifikáciu nových hrozieb a vypracovanie účinných reakcií.

INCB podporuje dobrovoľnú spoluprácu medzi vládami a online odvetviami s cieľom riešiť zneužívanie legálnych platforiem elektronického obchodu na obchodovanie s drogami. Tieto iniciatívy ako napríklad program GRIDS viedli k zhabaniu drog a zatýkaniu, ako aj k rozbitiu zločineckých sietí.

Odvetvia výroby, marketingu, prepravy a speňažovania sú obzvlášť zraniteľné voči zneužívaniu zo strany osôb obchodujúcich s nebezpečnými látkami. Úrad uvádza, že na riešenie týchto meniacich sa výziev je potrebná intenzívnejšia spolupráca medzi vládami, medzinárodnými organizáciami, regulačnými orgánmi a súkromným sektorom.

Pretrvávajúce rozdiely v prístupe k liekom na liečbu bolesti

V mnohých častiach sveta nie je k dispozícii dostatok cenovo dostupného morfínu na zabezpečenie lekárskych potrieb. Tieto pretrvávajúce regionálne rozdiely v množstve opiátových analgetík používaných na liečbu bolesti nie sú spôsobené nedostatkom opiátových surovín, ale skôr sčasti nepresnými odhadmi skutočných lekárskych potrieb ich obyvateľstva. Úroveň spotreby liekov na tlmenie bolesti zostáva najvyššia v Európe a Severnej Amerike.

V roku 2023 bola akútna potreba liekov s obsahom medzinárodne kontrolovaných látok pre ľudí, ktorých postihli prírodné katastrofy a núdzové situácie súvisiace so zmenou klímy a konfliktmi. INCB naliehavo vyzýva vlády, aby v takýchto situáciách využívali zjednodušené kontrolné postupy na zabezpečenie bezproblémovej dostupnosti týchto liekov.

Významný vývoj v oblasti ponuky nelegálnych drog

V Afganistane sa výrazne znížilo pestovanie ópiového maku a výroba heroínu. INCB tvrdí, že postihnutým poľnohospodárom, ktorí nemusia mať iné zdroje príjmov, je potrebné ponúknuť alternatívne zdroje obživy.

Opiátová kríza má v Severnej Amerike naďalej vážne dôsledky, pričom počet úmrtí, ktoré súvisia so syntetickými opioidmi inými ako metadón, sa naďalej zvyšuje a v roku 2021 prekročila 70 000.

Organizácie obchodujúce s drogami naďalej rozširujú svoje operácie v povodí Amazonky o nelegálnu banskú činnosť, nelegálnu ťažbu dreva a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi.

V niektorých krajinách mimoriadne vzrástlo nezákonné pestovanie kokaínového kríka; v Kolumbii o 13 percent a Peru o 18 percent. V západnej a strednej Afrike, ktorá je významným tranzitným regiónom pre kokaín, bol v roku 2021 kokaín zhabaný na rekordnej úrovni.

Niekoľko európskych krajín pokračuje v zavádzaní regulovaných trhov s konope na nelekárske účely. Zdá sa, že tieto programy nie sú v súlade s dohovormi o kontrole drog.

Zdá sa, že južná Ázia sa čoraz viac stáva cieľom obchodovania s metamfetamínom nelegálne vyrábaným v Afganistane do Európy a Oceánie.

Tichomorské ostrovné štáty sa zmenili z výlučne tranzitných miest na trasách obchodovania s drogami na cieľové trhy syntetických drog. To predstavuje pre komunity a ich systémy verejného zdravia významné výzvy.

Správa o prekurzoroch

V rámci medzinárodného úsilia zabrániť výrobcom nelegálnych drog nahrádzať určité kontrolované chemikálie úzko súvisiacimi náhradami Úrad odporúča, aby sa pod medzinárodnú kontrolu dostalo celkovo 16 prekurzorov stimulantov amfetamínového typu (dve série úzko súvisiacich chemikálií).

INCB na základe žiadosti Spojených štátov posúdil a odporučil na medzinárodnú kontrolu aj dva prekurzory fentanylu. Zo správy o prekurzoroch vyplýva aj nárast nekontrolovaných prekurzorov fentanylu v Severnej Amerike v roku 2023.

Komisia pre omamné látky bude na svojom marcovom zasadnutí hlasovať o zaradení všetkých 18 látok pod medzinárodnú kontrolu prostredníctvom zaradenia do tabuľky I dohovoru z roku 1988.

INCB je znepokojený nedostatkom auditov a inšpekcií v niektorých zónach voľného obchodu, ktoré sú náchylné na zneužívanie na nezákonné činnosti. Úrad vyzýva vlády, aby zabezpečili náležitý dohľad nad týmito zónami a zabránili tak ich zneužívaniu na obchodovanie s prekurzormi.

***

INCB je nezávislý kvázi súdny orgán, ktorého úlohou je podporovať a monitorovať dodržiavanie troch medzinárodných dohovorov o kontrole drog: Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovoru proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988. Úrad bol zriadený Jednotným dohovorom o omamných látkach z roku 1961 a jeho trinásti členovia sú volení Hospodárskou a sociálnou radou na päťročné funkčné obdobie.

* *** *

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Sekretariát INCB
Tel.: (+43-1) 26060-4163
E-mail: incb.secretariat[at]un.org
www.incb.org

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV