Riešenie vodnej krízy je kľúčom k opatreniam v oblasti klímy a udržateľného rozvoja   

Gilbert F. Houngbo, predseda medziagentúrneho mechanizmu OSN - Voda a generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce (ILO)

Voda je spojovacím článkom všetkých hlavných globálnych problémov: od zdravia a hladu, cez rodovú rovnosť až po zamestnanosť, vzdelanie, priemysel, katastrofy a mier.

Z tohto dôvodu sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou všetkých globálnych stretnutí, ktorých cieľom je premeniť svet na lepší, bezpečnejší a spravodlivejší. V súčasnosti tomu tak nie je. 

V Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá je hlavným rámcom medzinárodného úsilia za odstránenie extrémnej chudoby, závisí úspech každého jedného zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja od dobre fungujúceho globálneho kolobehu vody.

Na novembrovej Klimatickej konferencii OSN COP 27 sa fakt, že voda a klimatické zmeny sú neoddeliteľne prepojené, síce odzrkadlil vo formáte podujatia, no aj napriek tomu voda ešte stále nie je samostatnou témou pravidelného hodnotenia a podávania správ v rámci procesu zmluvných strán klimatickej konferencie.

V rámci boja proti klimatickej zmene a snahy o vybudovanie lepšieho sveta je potrebné tému vody zakotviť do prelomových globálnych rámcov ako napríklad Parížska dohoda, Agenda 2030, Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof, Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť a ďalších.

Bez tohto začlenenia sa nám nepodarí zvládnuť závažné krízy, ktoré ohrozujú život na Zemi a nádej na lepší zajtrajšok.

V prípade klimatických zmien musí byť voda kľúčovým prvkom našich plánov na zmiernenie a prispôsobenie sa dôsledkom extrémnejšieho a nestáleho počasia.

Napríklad ochrana, obnova a rozširovanie ekosystémov súvisiacich s vodou sú nevyhnutné na ochranu biodiverzity a zachytávanie uhlíka z atmosféry.

Zároveň musia byť vodné a kanalizačné systémy, existujúce aj nové, navrhnuté tak, aby odolali čoraz nepriaznivejším podmienkam.

Stojíme pred náročnými výzvami. Len za posledných 20 rokov sa počet katastrof v dôsledku povodní zvýšil o 134 percent a počet a trvanie prípadov sucha o 29 percent.[1] V tejto súvislosti približne 2 miliardy ľudí nemajú prístup k bezpečnej pitnej vode a 3,6 miliardy ľudí žije bez bezpečnej toalety. Je zrejmé, že pokrok pri dosahovaní šiesteho cieľa udržateľného rozvoja – čistá voda a hygiena pre všetkých do roku 2030 - je značne oneskorený.

Neostáva ním nič iné ako konať rýchlejšie a rozumnejšie, a to vo všetkých sektoroch, aby sme vyriešili vodnú krízu v záujme všetkých aspektov udržateľného rozvoja.

Zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu v kontexte vody by sme mali vnímať ako novú „spoločenskú zmluvu“ medzi nami a budúcimi generáciami.

Každý z nás môže brať väčší ohľad na vodnú stopu a viac vodou šetriť.

Na individuálnej úrovni to bude malá cena za ochranu našich pravnúčat. Cena pre globálny systém však bude značná, ale nevyhnutná.

Finančné zdroje sa musia lepšie zamerať a mobilizovať nové finančné prostriedky na infraštruktúru a systémy potrebné na budovanie a udržiavanie služieb súvisiacich s vodou v celej spoločnosti a hospodárstve.

Existujú už aj povzbudivé signály. Na národnej úrovni sa začala venovať väčšia pozornosť vode; krajiny pripravujú národné plány na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy a znižujú emisie. Vítam to a vyzývam všetky krajiny, aby nasledovali tento príklad.

Problém s vodou je však príliš veľký na to, aby ho národné štáty riešili jednotlivo. Multilaterálny systém existuje práve preto, aby zorganizoval reakciu na komplexné globálne výzvy, akou je aj táto.

Egyptská vláda, ktorá hostila konferenciu COP27, spustila „Akciu na prispôsobenie sa vode a zvýšenie odolnosti“, ktorej cieľom je, aby sa integrované opatrenia v oblasti vody a klímy stali štandardnou praxou v rámci opatrení súvisiacich s Cieľmi udržateľného rozvoja. Je to vítaný signál, že rozhodovacie orgány si začínajú uvedomovať význam vody ako prostriedku odolnosti, riešiteľa problémov a hlavného spojovacieho článku medzi všetkými hlavnými výzvami, ktorým čelíme.

Impulz z konferencie COP27 nás prenesie do budúcoročnej Konferencie OSN o vode 2023, ktorá bude prvou svojho druhu od roku 1977. Hostiteľské krajiny Tadžikistan a Holandsko vyzývajú svet, aby sa zjednotil okolo témy vody a riadil sa prístupom, ktorý je „akčný“, „inkluzívny“ a „medzisektorový“.

Potrebujeme využiť čerstvý impulz z konferencie COP27 a premeniť ho na nový Akčný program pre vodu.

Riešenie vodnej krízy záleží od nás všetkých. A to sa dá dosiahnuť len vtedy, keď sa téma voda dostane do zoznamu priorít všetkých aktérov.

 

Tento článok bol publikovaný v denníku SME 9.1.2023.