Komentár k Medzinárodnému dňu žien

„INVESTOVAŤ DO ŽIEN: URÝCHLIŤ POKROK“

Generálny tajomník OSN

8.marec 2024


Boj za práva žien je posledných päťdesiat rokov príbehom pokroku.

Ženy a dievčatá búrajú bariéry, rúcajú stereotypy a sú hnacou silou pokroku smerom k spravodlivejšiemu a rovnejšiemu svetu. Práva žien boli konečne uznané ako základné a univerzálne ľudské práva. Stovky miliónov dievčat na celom svete chodia do školy. A ženy, ktoré dokázali priniesť zmenu, prerazili sklenené stropy na celom svete.

Pokrok je však v ohrození. A úplná rovnosť stále na míle vzdialená.

Miliardy žien a dievčat čelia marginalizácii, nespravodlivosti a diskriminácii, pretože spoločnosti sú naďalej formované tisícročiami mužskej dominácie. Pretrvávajúca epidémia rodovo podmieneného násilia hanobí ľudstvo. Odhaduje sa, že viac ako štyri milióny dievčat sú každoročne ohrozené mrzačením ženských pohlavných orgánov. Diskriminácia žien a dievčat je vo veľkej časti sveta naďalej úplne legálna. Niekde to ženám sťažuje vlastniť majetok, inde to mužom umožňuje beztrestne znásilňovať svoje manželky.

Globálne krízy pritom najviac postihujú ženy a dievčatá. Všade, kde dochádza ku konfliktom, klimatickým katastrofám, chudobe alebo hladu, najviac trpia ženy a dievčatá. V každom regióne sveta hladuje viac žien ako mužov. V rozvinutých aj rozvojových krajinách je v dôsledku odporu voči právam žien vrátane ich sexuálnych a reprodukčných práv zabrzdený, či dokonca zvrátený pokrok.

Nové technológie, ktoré majú silný potenciál odstraňovať nerovnosti, situáciu často ešte viac zhoršujú. Dôvodom môže byť nerovnaký prístup, zaužívané predsudky alebo násilie z nenávisti voči ženám, či už vo forme falošných videí (deepfake) alebo cieleného obťažovania konkrétnych žien.

Pri súčasnom tempe je možné dosiahnuť úplnú právnu rovnosť žien a ukončenie detských manželstiev približne za 300 rokov. Takéto tempo zmien je, úprimne povedané, urážlivé. Polovica ľudstva nemôže čakať na svoje práva celé stáročia. Rovnosť potrebujeme hneď. Musíme zrýchliť tempo pokroku, a to závisí od politických ambícií a investícií, ktoré sú zároveň témou tohtoročného Medzinárodného dňa žien.

Potrebujeme verejné aj súkromné investície do programov na ukončenie násilia páchaného na ženách, zabezpečenie dôstojnej práce a podporovanie začlenenia žien a ich vedúceho postavenia v oblasti digitálnych technológií, budovania mieru, opatrení v oblasti klímy a vo všetkých odvetviach hospodárstva. Musíme tiež naliehavo podporiť organizácie na ochranu práv žien, ktoré bojujú proti stereotypom, za to, aby bolo počuť hlasy žien a dievčat, a spochybňujú tradície a kultúrne normy. V súčasnosti dostávajú mizivých 0,1 percent medzinárodných rozvojových výdavkov. To sa musí zmeniť.

Investície sa môžu zdať vzdialené od každodenného života žien. Avšak na to, aby sme dali žiačkam rovnaké príležitosti ako žiakom, sú potrebné práve investície, a rovnako tak aj na zabezpečenie digitálneho vzdelávania a rozvoj zručností. Je potrebné investovať do starostlivosti o deti, ktorá umožní tým, ktorí sa starajú o členov domácnosti, väčšinou matkám, vykonávať platenú prácu mimo domu. Tiež je potrebné investovať do budovania inkluzívnych komunít a spoločností s plnou účasťou žien a dievčat s rôznym zázemím.

Vynaloženie finančných prostriedkov na rovnosť je nielen správna vec, má aj finančný zmysel. Podpora žien pri vstupe na oficiálne trhy práce napomáha rast ekonomiky, zvyšuje daňové príjmy a rozširuje príležitosti pre všetkých.

Zabezpečenie potrebných investícií do žien a dievčat si vyžaduje tri veci. Po prvé, zvýšenie disponibility cenovo dostupných, dlhodobých finančných prostriedkov na udržateľný rozvoj a riešenie dlhovej krízy, ktorá dusí mnohé rozvojové ekonomiky. V opačnom prípade krajiny jednoducho nebudú mať prostriedky na investície do žien a dievčat. Potrebujeme okamžité opatrenia, aby sme krajinám, ktorým hrozí neúnosné splácanie dlhov, poskytli priestor na nabratie nového dychu a povzbudili multilaterálne rozvojové banky, aby získali oveľa viac súkromných financií za prijateľné ceny. Z dlhodobého hľadiska musíme reformovať medzinárodnú finančnú štruktúru a dosiahnuť, aby oveľa lepšie reagovala na potreby rozvojových krajín.

Po druhé, krajiny musia uprednostniť rovnosť žien a dievčat - uznať, že rovnosť nie je len otázkou práv, ale základom mierových a prosperujúcich spoločností. To znamená, že vlády musia aktívne riešiť diskrimináciu, vynakladať prostriedky na programy na podporu žien a dievčat a zabezpečiť, aby politiky, rozpočty a investície zodpovedali ich potrebám.

Po tretie, musíme zvýšiť počet žien vo vedúcom postavení. Ženy vo vedúcich pozíciách môžu pomôcť pri investovaní do politík a programov, ktoré reagujú na skutočnú situáciu žien a dievčat. Som obzvlášť hrdý na to, že od začiatku môjho pôsobenia - a prvýkrát v histórii - máme v celom systéme OSN rovnaký počet žien a mužov vo vyššom manažmente.

Rovnosť mešká. Ukončenie patriarchátu si vyžaduje vyložiť peniaze na stôl. Je najvyšší čas to urobiť.

 

Tento článok bol publikovaný v denníku SME 8.3.2024.