Dôležitosť biodiverzity

V dôsledku ľudskej činnosti dochádza na našej planéte k nebezpečnému poškodzovaniu prírody. Zem zažíva najväčší úbytok života od čias dinosaurov, pričom vyhynutie hrozí miliónu rastlinných a živočíšnych druhov, mnohým z nich v priebehu niekoľkých desaťročí.

„Či už je to vzduch, ktorý dýchame, potraviny, ktoré jeme, energia, ktorá nás poháňa alebo lieky, ktoré nás liečia, náš život úplne závisí od zdravých ekosystémov,“ uviedol Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojom posolstve k Medzinárodnému dňu biodiverzity. Zároveň podotkol, že musíme ukončiť túto vojnu proti prírode.

Strata biodiverzity je dôsledkom degradácie biotopov, prudko rastúceho znečistenia a zhoršujúcej sa klimatickej krízy. Má to vážne dôsledky pre život na Zemi. Prírodné ekosystémy zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii klímy a pomáhajú zachytávať a ukladať uhlík. Úbytok lesov, vysúšanie mokradí a iné zhoršovanie životného prostredia však významne prispieva k zmene klímy.

Účinky klimatických zmien na biodiverzitu sú už viditeľné, mnohé živočíšne druhy sú nútené zmeniť migračné vzorce a rastliny sa snažia prispôsobiť zmenám teploty. V oceánoch, kde sa odohráva ďalšia tragédia, sú biológovia svedkami toho ako koralové útesy, ktoré poskytujú potravu a útočisko pre viac ako 7 000 ďalších druhov, hynú v dôsledku otepľovania a okysľovania oceánov.

Na Konferencii OSN o biodiverzite (COP15), ktorá sa konala v decembri 2022 v kanadskom Montréale, sa medzinárodné spoločenstvo dohodlo na novom súbore cieľov, z ktorých majú vychádzať celosvetové opatrenia na zastavenie a zvrátenie úbytku prírody. Boli stanovené jasné ciele na riešenie neudržateľných poľnohospodárskych postupov, nadmerného využívania, znečistenia a rozdrobovania ako aj plán, ktorý zabezpečuje práva pôvodného obyvateľstva a uznáva ich prínos pri spravovaní prírody. Na konferencii sa tiež zvažovalo, ako zosúladiť finančné toky s prírodou tak, aby sa financie nasmerovali do udržateľných investícií a upustilo sa od investovania do tých, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Dosiahnutie všetkých 17 Cieľov udržateľného rozvoja bude v konečnom dôsledku závisieť od zdravých ekosystémov a biodiverzity. Stav planéty je základom zdravia a kvality života ľudí.